Centrum Kadrowo-Płacowe kontakt

Kontakt do pracowników Centrum Kadrowo-Płacowego w trakciej zagrożenia Covid-19

BIURO KADR

Informujemy, że obsługę kadrową:

I. nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:

1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik, e-mail: agnieszka.lawnik@poczta.umcs.lublin.pl,  numer tel. 537-54-59

- Wydział Ekonomiczny

- Wydział Filozofii i Socjologii

2.mgr inż. Agnieszka Drewecka, e-mail: agnieszka.drewecka@mail.umcs.pl, numer tel. 537-53-18

- Wydział Chemii

- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

- Centrum Kultury Fizycznej
 
3. mgr Jadwiga Łanczont, e-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl, numer tel. 537-54-59

- Wydział Artystyczny

- Wydział Pedagogiki i Psychologii

- Wydział Politologii i Dziennikarstwa

4. mgr Hanna Jaworska,  e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl, numer tel. 537-54-18

- Wydział Prawa i Administracji

- Wydział Zamiejscowy w Puławach

5. mgr Agnieszka Gierlasińska email: agnieszka.gierlasinska@mail.umcs.pl, numer tel. 537-54-91

- Wydział Biologii i Biotechnologii

- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

6. mgr Luiza Gustaw email: luiza.gustaw@mail.umcs.pl, numer tel. 537-53-18.

- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
- Wydział Historii i Archeologii
- Wydział Filologiczny

 

 

I. Pracowników administracji centralnej prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Kawecka, e-mail: anna.kawecka@mail.umcs.pl

numer tel. 537-54-23

II. Pracowników administracji wydziałowej prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Joanna Witusik e-mail: joanna.witusik@mail.umcs.pl

numer tel. 537-53-17

III. Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, wolontariuszy prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Katarzyna Sikorska-Gazda e-mail: katarzyna.sikorska-gazda@mail.umcs.pl

numer tel. 537-53-16.

IV. Pracowników Wydawnictwa,  bibliotekarzy,  niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Agnieszka Seń e-mail: agnieszka.sen@mail.umcs.pl
numer tel. 537-53-17

V. Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

lic. Edyta Kielar e-mail: edyta.kielar@mail.umcs.pl

numer tel. 537-53-16.

 

 BIURO PŁAC

Informujemy, że obsługę płacową:

nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:
 

Małgorzata Antoniuk e-mail: malgorzata.antoniuk@mail.umcs.pl 537-54-21

Instytut Archeologii, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Ecotech-Complex, Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Chemii, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Wydział Zamiejscowy w Puławach

Alicja Garbacz e-mail: alicja.garbacz@mail.umcs.pl telefon 537-54-01

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki Fizyki I Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Agnieszka Kozak zastępca kierownika Biura e-mail: agnieszka.kozak@mail.umcs.pl, telefon 537-53-95

Wydział Filologiczny, Centrum Europy Wschodniej

Kierownik Biura Płac –  mgr Martą Głębicką e-mail: marta.glebicka@mail.umcs.pl 537-53-95

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

  1. Aneta Kusyk e-mail: aneta.kusyk@mail.umcs.pl telefon 537-57-54
  2. Małgorzata Lewtak e-mail: malgorzata.lewtak@mail.umcs.pl telefon 537-57-54

 

 BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH

 Informujemy, że obsługę:

1. umów cywilno-prawnychmgr Karolina Kozłowska Kierownik Biura-mail: karolina.kozlowska@mail.umcs.pl telefon 537-53-22

 
  1. mgr Karolina Kozłowska Kierownik Biura-mail: karolina.kozlowska@mail.umcs.pl telefon 537-53-22
  2. mgr Marta Gemborys e-mail: marta.gemborys@mail.umcs.pl
  3. mgr Katarzyna Bielecka e-mail: katarzyna.bielecka@mail.umcs.pl
  4. mgr Paweł Kłyż e-mail: pawel.klyz@mail.umcs.pl

 2. projektów unijnych:

  1. mgr Elżbieta Rożen e-mail: elzbieta.rozen@mail.umcs.pl
  2. mgr Kamil Szwajgier e-mail: kamil.szwajgier@mail.umcs.pl

 

 BIURO SOJALNE

 Przypominamy, że obsługą Biura zajmuje się:

  1. mgr Beata Walczak – Kierownik Biura e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl
  2. mgr Dariusz Igras e-mail: dariusz.igras@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy socjalne prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-12 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Beatą Walczak e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl