Rzecznik patentowy

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Maria Brodzicka
Nr wpisu na listę Urzędu Patentowego RP - 2370

ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres czynności rzecznika patentowego oparty jest na obowiązujących przepisach Ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 228, 2320).

GŁÓWNYM ZADANIEM rzecznika patentowego jest świadczenie pracy na rzecz Uniwersytetu w sprawach własności przemysłowej, a w szczególności:

  • uzyskiwanie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, takich jak: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,
  • nadzór nad zachowaniem tych praw oraz ich wykonywaniem i dochodzeniem roszczeń,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika UMCS w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej,
  • współpraca z jednostkami naukowymi i Działem Badań Naukowych Uniwersytetu w zakresie zabezpieczania i uzyskiwania ochrony prawnej dla wyników prac badawczych lub badawczo-rozwojowych, dokonywanych na UMCS,
  • udzielanie zainteresowanym pracownikom Uniwersytetu informacji patentowej i proceduralno-prawnej w zakresie własności przemysłowej,
  • współpraca z innymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi lub przedsiębiorcami, podejmującymi z Uniwersytetem wspólne działania naukowo-badawcze bądź innowacyjne w zakresie uzyskiwania, zachowywania lub wykonywania praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej,
  • współpraca z Urzędem Patentowym RP, krajowymi Ośrodkami Informacji Patentowej, Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz organizacjami, które w swoim zakresie działania zajmują się sprawami własności przemysłowej.


Ochrona wyników badań - informacje patentowe dla pracowników UMCS