Urlopy bezpłatne

URLOP BEZPŁATNY (K. p.)

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek pracownika, można udzielić urlopu bezpłatnego  - art. 174 K. p.
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art.1741 K.p.)

Korzystający z urlopu bezpłatnego powyżej miesiąca powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).