Urlopy bezpłatne

URLOP BEZPŁATNY (K. p.)

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek pracownika, można udzielić urlopu bezpłatnego  - art. 174 K. p.
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art.1741 K.p.)

Korzystający z urlopu bezpłatnego powyżej miesiąca powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

 

URLOP BEZPŁATNY DLA CELÓW NAUKOWYCH - nauczyciele akademiccy
(art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)
oraz §113 Statutu UMCS)

Na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany pozytywnie przez radę wydziału
lub kierownika właściwej jednostki międzywydziałowej Rektor może udzielić bezpłatnego urlopu dla celów naukowych.

Załączniki