Konkurs PO WER - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, CKiOS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2016 r. – 30 września 2016 r.

Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych  i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją

Zakres merytoryczny: Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),

  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym, 

  • zarządzania informacją.

Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu

Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące 

Koszt na uczestnika: Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. Projekt przewiduje wykorzystanie w uzasadnionych przypadkach zagranicznych rozwiązań w zakresie  podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.  Projekt zakłada, że nie więcej niż 60% uczestników zostanie objętych wsparciem realizowanym poza granicami kraju

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2016