Wybory do Senatu na kadencję 2020-2024 WE UMCS

KOMISJA WYBORCZA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

informuje, że wybory do Senatu na kadencję 2020-2024
- jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Ekonomii i Finansów
- jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
oraz
jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Ekonomicznego

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- głosowanie odbędzie się w systemie USOS-Ankieter w dniach:
od 8 lipca 2020 r. od godz. 10.00. do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Osoby uprawnione do głosowania w poszczególnych grupach wyborczych dostaną na uczelniane adresy mailowe link do głosowania

- zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą przyjmowane poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego do dnia:
6 lipca do godz. 15.00 w pokoju 301 (mgr B. Brzuchala)
(wzór dokumentów dostępny na stronie internetowej)


W wyborach do Senatu mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Kandydatem do Senatu może być osoba, która:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie była karana karą dyscyplinarną;
- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
- nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

Dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS    
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej                                

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2020