Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Wydział Ekonomiczny UMCS ogłasza rekrutację na 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych organizowane pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, a zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele.

Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów (w tym komputerowych), wykładów i seminariów. Program jest zgodny z wzorcowym programem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych określonym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i pozaprzetargowymi formami wydatkowania środków publicznych oraz przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza), w szczególności:

 • osób już uczestniczących lub zamierzających brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczących w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowujących i składających oferty w imieniu wykonawców,
 • osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych pragnących zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, bardzo przydatne na trudnym rynku pracy.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat podpisany przez Prezesa UZP.

Zasady przyjęć

Należy złożyć komplet dokumentów, który obejmuje:

 1. Podpisany kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK.
 2. Oryginał, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez uczelnię kserokopia.
 3. Dwie fotografie.
 4. Kserokopię dowodu osobistego.
 5. Pokwitowanie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł.

Termin składania dokumentów: do 20 września 2014 r. (osobiście lub pocztą)

Informacji udzielają:
dr Tomasz Budzyński
Katedra Finansów Publicznych
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 403
20-031 Lublin
tel. 81 53-57-89 lub 509-240-910
e-mail: tomasz.budzynski@umcs.lublin.pl

mgr Elżbieta Kwiatkowska
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 202
20-031 Lublin
tel. 81 537-51-93
e-mail: elzbieta.kwiatkowska@umcs.lublin.pl

Więcej informacji

  Aktualności

  Autor
  Ewelina Mazurkiewicz
  Data dodania
  10 lipca 2014