Studia podyplomowe: Innowacje w zarządzaniu produkcją

Wydział Ekonomiczny UMCS zamierza uruchomić w roku akademickim 2019/2020 nowe studia podyplomowe Innowacje w zarządzaniu produkcją. Studia te rozpoczną się prawdopodobnie w listopadzie 2019 r. Rekrutacja na studia rozpocznie się w październiku 2019 r. Poniżej przedstawiamy ogólne założenia studiów.

Studia podyplomowe:  Innowacje w zarządzaniu produkcją

Studia realizowane we współpracy z firmą OnLean

Szukasz sposobów na rozwój siebie i swojego przedsiębiorstwa?

Te studia pomogą Tobie znaleźć właściwą odpowiedź.

Studia podyplomowe "Innowacje w zarządzaniu produkcją" oferują zdobycie umiejętności, które w bezpośredni sposób wpłyną na zwiększenie skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem na wszystkich szczeblach organizacji.

Studia mają za zadanie przedstawienie zagadnień z związanych z zarządzaniem produkcją i logistyką w sposób innowacyjny. Znaczna część zajęć jest praktyczna poprzez rozwiązywanie ćwiczeń, case-ów, jak i pokazywanie przykładów z udanych wdrożeń (oraz tych które się nie powiodły). Całość w przystępnej, interaktywnej formie. Zajęcia z Lean Manufacturing i Kaizen prowadzone przez dwóch wykładowców jednocześnie.

Studia mają przygotować absolwenta do świadomej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym i logistycznym na różnych stanowiskach.

Studia prowadzone przez pięciu praktyków z różnych firm produkcyjnych i usługowych działających na Lubelszczyźnie. Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie, co daje możliwość przekazania pełnej wiedzy potrzebnej do usprawniania procesów i nowoczesnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i logistycznym. Idea łączenia nauki i biznesu idealnie wpasowuje się w formułę tych  studiów, a ich hasło przewodnie to “Praktycy dla Praktyków”.

Nasze atuty
- studia prowadzone przez praktyków potrafiących przekazać swoją wiedzę w  przystępny i praktyczny sposób,
- rozszerzony moduł Lean Manufacturing z licznymi przykładami i analizą przypadków, wzbogacone grami i ćwiczeniami,
- praktyczne zaangażowanie słuchaczy w prowadzenie zajęć,
- zwiększenie świadomości i pobudzenie do pracy w grupie z nastawieniem na wymianę doświadczeń,
- rozwiązywanie prawdziwych problemów firm produkcyjnych na forum grupy,
- prowadzenie zajęć w ujęciu projektowym.

Lean Management jako innowacyjna metoda zarządzania pozwala na:
- zwiększenie produktywności procesów,
- ograniczenie kosztów produkcji i zapasów,
- zrozumienie procesów i strat,
- sprawną organizację oraz zarządzanie,
- zachowanie wysokiej jakości produkcji i usług poprzez wbudowanie jakości w proces,
- krótkie cykle realizacji produkcji,
- stworzenie prostych oraz przejrzystych struktur organizacyjnych,
- nadanie najwyższego znaczenia rozwoju pracowników firmy,
- ciągłe doskonalenie siebie i procesów


Dla kogo
Studia skierowane są do:
- Kadry kierowniczej średniego i szczebla
- Mistrzów i brygadzistów produkcji i logistyki
- Inżynierów procesów
- Inżynierów jakości
- Pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
- Specjalistów Zaopatrzenia i działów logistyki
- Planistów procesów produkcyjnych
- Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
- Interim managerów
- Osób chętnych do uzyskania nowej wiedzy z zarządzania produkcją oraz
- Ludzi otwartych na zmiany.

Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Jest 15 zjazdów a program obejmuje 240 godzin.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładów, i  konsultacji.

Cena: wpisowe 150 zł; I semestr 2950 zł; II semestr 3100 zł

Ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:
- aktywny udział w zajęciach
- wykazanie się właściwym poziomem wiedzy
- uzyskanie wymaganych zaliczeń na podstawie wykonywanych analiz/case-ów
- zdanie egzaminu pisemnego z wybranych modułów zajęć
- a także uzyskanie dodatkowych punktów na podstawie opisów wdrożeń w swoich firmach w czasie trwania studiów

Świadectwa i Certyfikaty (w języku polskim i angielskim)
Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Certyfikat ukończenia szkolenia Lean Manufacturing / Kaizen wystawiony przez firmę OnLean.

Wykładowcy
Kadra wykładowców studiów podyplomowych Innowacje w zarządzaniu produkcją to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie swoich specjalizacji.

Program studiów
Studia podyplomowe Innowacje w zarządzaniu produkcjąobejmują następujące moduły tematyczne:
1. Kompetencje lidera i zarządzanie zespołem (24h)
2. Lean Manufacturing (96h)
3. Logistyka jako klucz do sukcesu (28h)
4. Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych i wspomagających (24h)
5. Standardy zarządzania produkcją i rozwojem organizacji (12h)
6. Strategie rozwojowe a wartość firmy (16h)
7. Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie i odpowiedzialność za produkt (16h)
8. Zarządzanie Strategiczne - kluczowe aspekty (8h)
9. Zarządzanie Projektami (8h)
10. Ochrona danych osobowych w działalności produkcyjnej (4h)
11. Zarządzanie Energią (4h)

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 sierpnia 2019