Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej - nabór wniosków FERS

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Priorytet 1: Umiejętności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór w ramach konkursu Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-002/23

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują działania przyczyniające się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

Działania w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę prowadzącą dydaktykę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kompetencji lub kwalifikacji:

  • dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia),
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji.

Działania te mogą obejmować np. udział w szkoleniach, stażach lub wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową. Poza ww. obligatoryjnymi kompetencjami i kwalifikacjami, istnieje możliwość realizowania w ramachprojektu również wsparcia podnoszącego kompetencje lub kwalifikacje kadry prowadzącej dydaktykę uwnioskodawcy lub partnera (jeśli dotyczy) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Termin naboru wniosków: 22 maja – 17 lipca 2023 r. przy czym termin zamknięcia naboru może zostać skrócony z zastrzeżeniem, że nabór może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze, i o skróceniu terminu naboru wniosków ION poinformuje nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie konkursu.

Wniosek w systemie SOWA EFS składany będzie ze strony Uczelni przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji  zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 58 49, 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl) lub Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060; lub mailowy (pod adresem: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do 5.06.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy:

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2023