Konferencja „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

W dniach 10 i 11 czerwca na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się konferencja naukowa pt. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Konferencja była zwieńczeniem VII edycji studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, prowadzonych w 17 uczelniach w Polsce (w każdym województwie), w tym na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Współorganizatorem i zleceniodawcą studiów jest Narodowy Bank Polski, a ich celem edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii wspólnej waluty europejskiej.

Konferencja poświęcona była kwestiom związanym ze strefą euro, a podczas jej trwania słuchacze studiów zaprezentowali wyniki swoich badań realizowanych podczas przygotowywania prac dyplomowych. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.
Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez Pana dr Mirosława Łobodę - Prodziekana Wydziału Ekonomicznego. Następnie głos zabrała Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor NBP Oddział w Lublinie oraz Pan Marek Momot z Oddziału NBP w Lublinie, który zaprezentował działalność Centrum Informacji o Euro. Uczestnicy konferencji przywitani zostali również przez Panią dr Magdaleną Kąkol – Kierownika studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro na Wydziale Ekonomicznym UMCS, która wręczyła Panu Kamilowi Stańskiemu nagrodę – książkę Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej (red. B. Mucha-Leszko, Wyd. UMCS 2014) z dedykacją Pani Profesor Bogumiły Muchy-Leszko za najlepszą pracę dyplomową pt. „Analiza i ocena wyników gospodarczych Danii w latach 2000-2014”. Ogłoszone zostały również zasady „Konkursu Wiedzy o Strefie Euro” dla uczestników konferencji.

Po części wprowadzającej głos zabrali słuchacze studiów. W sesji plenarnej prezentowane były następujące tematy:
- Znaczenie unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro,
- Zróżnicowanie konkurencyjności eksportu w krajach strefy euro i jego skutki,
- Analiza zmian sytuacji na rynkach pracy w Polsce, Hiszpanii i Rumunii w latach 2000 - 2015,
- Analiza i ocena wyników gospodarczych Niemiec w latach 2000-2014,
- Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na gospodarkę Hiszpanii,
- Analiza i ocena wyników gospodarczych Danii w latach 2000-2014,
- Konwergencja gospodarcza Polski ze strefą euro.
Słuchacze studiów podczas swoich wystąpień dowodzili, że świadome stanowisko wobec zamiany złotego na euro wymaga rozumienia funkcji pieniądza i roli polityki pieniężnej w gospodarce, wiedzy o kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa z powodu wahań kursów walutowych, kosztach transakcyjnych w warunkach rosnącej otwartości gospodarczej. Jednak oprócz korzyści, jakie daje przyjęcie wspólnej waluty, Polska poniesie koszty dostosowania gospodarki do funkcjonowania w unii walutowej. Dlatego podstawowe znaczenie ma wiedza i rozumienie mechanizmów wpływających na efekty ekonomiczne członkostwa kraju we wspólnym obszarze walutowym.

Po wystąpieniach studentów nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców. W dalszej części obrady zostały podzielone na trzy panele dyskusyjne.
W konferencji uczestniczyli słuchacze studiów, uczniowie lubelskich liceów, przedstawiciele NBP, przedstawiciele lokalnych mediów, studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS, przedstawiciele władz uczelni oraz organizatorzy studiów na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2016