Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla kierunku Analityka Gospodarcza oraz Data Science

Z przyjemnością informujemy, iż studia na kierunku Analityka Gospodarcza oraz Data Science zostały wyróżnione w tegorocznej, 7. edycji Konkursu "Studia z Przyszłością", uzyskując tym samym Certyfikat Akredytacyjny.

W ocenie Komisji kierunki te zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowane są w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Ponadto, założenia koncepcji kształcenia na ocenionych kierunkach studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju  w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym.

Konkurs "Studia z Przyszłością", organizowany jest przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, służy identyfikowaniu
i nagradzaniu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków
i programów studiów na polskich uczelniach.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” eksperci wyróżniają kierunki lub specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania studentów.

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2022