Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany,
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych,
  • pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwracane są zainteresowanemu.