Wnioski o Nagrodę Ministra

PCB-1161- 1/2022

Lublin, dnia 17 stycznia 2022 r.

 

Szanowni Państwo
Dziekani Wydziałów
Dyrektorzy Instytutów
Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych
w miejscu

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, że do dnia 31 marca 2022 r. należy przesłać
do Biura Kadr dokumentację w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są na podstawie art. 362 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2286).

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ministra, rodzaje osiągnięć,
za które mogą być przyznane nagrody i sposób ich dokumentowania. Nagroda za znaczące osiągnięcia może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w trakcie zatrudnienia w UMCS, w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku o nagrodę (poza nagrodą za całokształt dorobku i za efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

I. Zgodnie z przepisami nauczyciel akademicki może otrzymać następujące rodzaje nagród ministra:

1. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej:

a. prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących 
 ulepszeń,

b. prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzone do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c. prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

d. kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

e. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

2. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej:

a. aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
b. aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c. prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
d. autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej:

a. praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności
 w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b. komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c. wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

4. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej:

a. rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badan naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b. rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
- opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c. efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej;

5. za całokształt dorobku, może zostać przyznana osobie, która w okresie zatrudnienia w uczelni, nie 
 krótszym niż 20 lat, uzyskała znaczące osiągnięcia w zakresie co najmniej jednego z rodzajów 
 działalności wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia. Nagroda ta może zostać przyznana danej osobie 
 raz w ciągu kariery zawodowej.

II. Zgodnie z § 4 ust 2 w/w rozporządzenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej może zgłosić do nagrody nie więcej niż – w przypadku nagrody za:

 1. znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej – po jednej osobie (nagroda indywidualna) lub grupie osób (nagroda zespołowa), w każdym z zakresów rodzajów znaczących osiągnięć;
 2. znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej – jedną osobę;
 3. całokształt dorobku – jedną osobę.

III. Istotną rolę w postępowaniu kwalifikacyjnym do nagrody spełniają opinie recenzentów, ponieważ porównanie ocen różnych specjalistów pozwala na wszechstronną i zobiektywizowaną ocenę końcową. 
W związku z tym do wniosków należy dołączyć dwie rekomendacje opracowane w związku z wystąpieniem o nagrodę, sporządzone przez osoby, które nie są zatrudnione w UMCS, posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i nie pozostają z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogom określonym w ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia i nie jest zatrudniona w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.

IV. Przy wyłanianiu kandydatów do nagród proszę o przeprowadzenie szczególnie wnikliwej oceny ich dorobku tak, aby wnioski dotyczyły wyłącznie osiągnięć niewątpliwie wybitnych.
Wnioski zgłaszają na Wydziałach: Kierownicy Katedr do Dyrektorów Instytutów, zaś Dyrektorzy Instytutów i Dziekani do Kolegium Dziekańskiego w celu zaopiniowania; w jednostkach ogólnouczelnianych, tj. CKF, CNiCJO i CJiKP, Dyrektorzy do Rad tych jednostek.

V. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia. Wnioski przygotowane zgodnie § 5 ww. rozporządzenia wraz z załącznikami powinny być sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, na aktualnym druku, w formie papierowej 
i elektronicznej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mailowy: agnieszka.bukowska-lawnik@mail.umcs.pl

Przesłana do Biura Kadr dokumentacja w sprawie nagród zostanie poddana wstępnej weryfikacji.
Wnioski niewłaściwie przygotowane, niezaopiniowane przez Kolegium Dziekańskie lub radę jednostek ogólnouczelnianych, bez załączonej dokumentacji odzwierciedlającej przebieg głosowania nad wnioskiem zostaną odesłane.

Aktualne informacje i wzory druków są dostępne na stronie internetowej UMCS pod adresem: www.umcs.lublin.pl (należy wybrać w kolejności: Pracownik/Nagrody i odznaczenia/Nagrody/Nagrody Ministra).

REKTOR
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

  Aktualności

  Autor
  Paweł Baran
  Data dodania
  21 stycznia 2022