Walne Zebranie PKZP

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
oraz dla dokonania Zmiany Statutu

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
przy UMCS w Lublinie

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie zwołuje Walne Zebranie Członków KZP, które odbędzie się 23 lutego 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w budynku Rektoratu, w Auli III Wydziału Ekonomicznego. Zachęcamy do powszechnego udziału Członków Kasy oraz zainteresowanych pracowników Uniwersytetu. Termin zebrania został uzgodniony.

Porządek Obrad (proponowany):

 1. Przywitanie, otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Odczytanie sprawozdania Zarządu PKZP z działalności za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej PKZP.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Zgłoszenie i przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 9. Odczytanie projektu nowego Statutu KZP przy UMCS w Lublinie w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, zamieszczonej w Dz.U. 2021 poz. 1666.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu KZP przy UMCS w Lublinie.
 11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję w latach 2023-2026.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru na nową kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Ukonstytuowanie się wybranych władz KZP i ogłoszenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ich członków.
 14. Na podstawie § 22 pkt. 11 przyjętego Statutu podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd KZP do podejmowania decyzji wyręczającej w kompetencjach Walnego Zebrania Członków we wszystkich sprawach ujętych w § 22 w pkt. 1-10 Statutu, a wymagających pilnego załatwienia w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie.

  Aktualności

  Autor
  Jerzy Płatakis
  Data dodania
  15 lutego 2023