UMCS współorganizatorem konferencji o ochronie przyrody

W dniach 10-12.06.2019 roku w Zakopanem w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbywa się konferencja naukowo-warsztatowa pt. „Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Nasz Uniwersytet reprezentują: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Irena Pidek, prof. UMCS, dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS z Zakładu Ochrony Przyrody, dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS z Zakładu Hydrologii i Klimatologii oraz dr Anna Cwener z Ogrodu Botanicznego.

Konferencja została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz jednostki naukowe: Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W konferencji wezmą udział: Dyrektor GDOŚ Beata Nowosielska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Prezes WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski oraz rektorzy uczelni: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP (AP w Słupsku), prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (UP w Krakowie), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady (UR w Krakowie) oraz prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS w Lublinie).

Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy i ujednolicenie postaw merytorycznych dotyczących ochrony przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu jako elementów spójnych i nierozerwalnie związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz promowanie działań proekologicznych wspieranych przez WFOSiGW w Krakowie. Podczas inauguracji konferencji odbędzie się wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu #ekoLIDERZY2019 Małopolski, którzy w sposób szczególny przyczyniIi się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2018 r.

Konwencja konferencji zakłada organizacje dwóch równoległych paneli tematycznych z cyklem wykładów umożliwiających wymianę opinii i doświadczeń uczestników Konferencji – przedstawicieli organów administracji, nauki, i sektora prywatno – komunalno -inwestycyjnego. Elementem podsumowania konferencji będzie opracowanie „Ochrona przyrody powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów” w formie elektronicznej publikacji, której przedmiotem będzie prawna strona procesu zapobiegania szkodom w środowisku i naprawy szkód w środowisku, ochrony komponentów środowiska jakimi są powierzchnia ziemi, wód, gatunków chronionych i chronionych siedlisk przyrodniczych.

Strona internetowa konferencji: http://konferencja-czerwiec2019.gdos.gov.pl/


Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 czerwca 2019