Przesłanie do naukowców z Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

z ogromnym niepokojem obserwujemy aktualne wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w poczuciu ogromnego smutku oraz współczucia ofiarom wojny wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę. Solidaryzujemy się z przedstawicielami Państwa wspólnoty akademickiej podzielającymi naszą troskę i obawy.

Współpraca między uczelniami musi opierać się na poszanowaniu praw podstawowych, jakim jest ochrona życia człowieka, wzajemnym szacunku i tolerancji. Uniwersytety realizują niezmiernie ważną misję edukowania społeczeństwa i kształtowania opinii publicznej, dlatego środowisko akademickie UMCS zwraca się z apelem o aktywną postawę Państwa Uniwersytetu ukierunkowaną na przywrócenie pokoju w Europie.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że przyłączą się Państwo do naszego apelu i dzięki wspólnemu stanowisku wpłyniemy na opinię publiczną i decydentów, a przyszłość przyniesie Ukrainie oraz światu pokój, umożliwiając naszą dalszą współpracę dla rozwoju nauki oraz dobra ludzi.

Z wyrazami szacunku
Kolegium władz rektorskich UMCS


Обращение к партнерским университетским центрам в Российской Федерации и Беларуси

Уважаемые господа,
Коллеги,

Мы с большой тревогой наблюдаем за нынешними событиями за пределами нашей восточной границы. Руководство Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине, испытывая большую скорбь и сочувствие к жертвам войны, выражают свое решительное неприятие военной агрессии Российской Федерации и Белоруссии против Украины. Мы выражаем нашу солидарность с представителями вашего научного сообщества, которые разделяют наши тревоги и опасения.

Сотрудничество между университетами должно основываться на уважении основных прав, то есть на защите человеческой жизни, взаимном уважении и терпимости. Университеты выполняют чрезвычайно важную миссию по просвещению общества и формированию общественного мнения, поэтому университетское сообщество UMCS призывает к активной позиции вашего университета, направленной на восстановление мира в Европе.

Выражаем глубокую надежду на то, что вы присоединитесь к нашему призыву и что, благодаря нашей общей позиции, мы будем влиять на общественное мнение и лиц, принимающих решения, и что будущее принесет мир в Украину и для всего мира, что позволит нашему дальнейшему сотрудничеству для развития науки и блага людей.

С уважением
Ректор и проректоры UMCS


Message to our Academic Partners in the Russian Federation and Belarus

Dear academic community,
Dear Colleagues,

It is with great concern that we are following the current events beyond our eastern border. With a sense of great sadness and sympathy for the victims of war, the authorities of Maria Curie-Skłodowska University firmly condemn the military aggression of the Russian Federation and Belarus against Ukraine. We express our solidarity with those representatives of your academic community who share our concern and fears.

Cooperation between universities must be based on the recognition of fundamental rights, including the protection of human life, but also mutual respect and tolerance. Universities carry out an extremely important mission of educating society and shaping public opinion, which is why the academic community of Maria Curie-Skłodowska University calls for an active attitude on the part of your university towards restoring peace in Europe.

We sincerely hope that you will join our appeal and, by adopting a common position, we will influence public opinion and decision makers, so that the future can bring peace to Ukraine and the world, enabling our further cooperation for the development of science and the welfare of people.

Sincerely
The College of Rectors of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2022