Profesura NAWA - ogłoszenie o naborze wniosków

Od dziś do 23 maja 2022 r. można aplikować o udział w programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – to bezpośrednio one składają wniosek. Uczelnie i instytuty mogą zatrudnić najlepszych zagranicznych naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest niepowtarzalną szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego instytucji zatrudniającej, zaprezentowanie własnych osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej.

Istotnym elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu. Niezależnie od tego zachęcamy Wizytujących Naukowców do aktywnego aplikowania o prestiżowe granty badawcze.

Całkowita alokacja na nabór wynosi  20 000 000,00 zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty, jak również niewykorzystania całej alokacji. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie trwał on 48 miesięcy, może wynieść nawet 3 103 600,00 zł. Podkreślić jednak należy, iż Agencja finansuje 80% kosztów Projektu. Pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy tj. instytucji składającej wniosek.

Wnioski w programie przyjmowane są od 23 lutego 2022 do 23 maja 2022 roku, wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

W bieżącej edycji Program otwarty jest dla następujących dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD):

1) nauki przyrodnicze;

2) nauki inżynieryjne i techniczne;

3) nauki medyczne i nauki o zdrowiu;

4) nauki rolnicze.

Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r. 

 

Źródło: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

    Aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2022