Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym dla pracowników UMCS

Szanowni Państwo

W 2022 r. wzorem lat ubiegłych składanie wniosku o wypłatę pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym dla pracowników (§ 12, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS, Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wniosek dotyczący pomocy materialnej dla osób ubiegających się o otrzymanie tego świadczenia należy wypełnić poprzez wejście w poniższy link: https://forms.office.com/r/kWkvC4RLQP

Wniosek należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnieniu powyższego wniosku.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski
w wersji papierowej.

LINK DO WNIOSKU https://forms.office.com/r/kWkvC4RLQP 

Tabela wypłaty w/w świadczenia uzgodniona ze Związkami Zawodowymi UMCS:

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

                 do 3 500,00

   1 150,00 zł

                 od 3 500,01  do 4 000,00

       750,00 zł

                 powyżej 4 000,01

       350,00 zł

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2021 własnego
i współmałżonka (PIT) zgodnie z § 8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25 roku życia, (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób – przychód
z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2021 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz pomniejszony o składkę na ubezpieczenie: społeczne
i zdrowotne, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz § 6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS).

Na stronie internetowej w zakładce Biura Socjalnego znajduje się wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37.

Świadczenie przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2022 r.

Emeryci i renciści zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Termin wypłaty pomocy materialnej planowany jest na 15 grudnia 2022 r.

 

PROREKTOR  DS. OGÓLNYCH

dr hab.  Arkadiusz Bereza, prof. UMCS                                                                

    Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    18 listopada 2022