POLONISTA NAWA (naukowcy) - nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 kwietnia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Program umożliwia naukowcom z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych realizację trwających od 3 do 12 miesięcy projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego.

Stypendium Programu POLONISTA mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaświadczenie z Ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA.

Realizacja projektu w ramach stypendium może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2022 r. i musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2023 r. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu i przekazaniu NAWA pisemnej zgody Ośrodka goszczącego, terminy realizacji projektu mogą ulec zmianie.

Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru: 30 czerwca 2022 r.

Źródło: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy/ogloszenie

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2022