Nabór wniosków w Programie Katamaran - NAWA

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego uprzejmie informuje o otwarciu naboru wniosków w Programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. "Katamaran" – Realizacja wspólnych studiów II stopnia. Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowaniem mogą zostać objęte:

  1. działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział  w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;
  2. działania związane z realizacją międzynarodowych studiów II stopnia, w tym w szczególności:
  • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z realizacją studiów;
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub udział studentów w tych szkoleniach.

Szczegółowe informacje o Programie:

https://nawa.gov.pl/instytucje/katamaran-przygotowanie-i-realizacja-wspolnych-studiow-ii-stopnia


 

Termin przyjmowania zgłoszeń

W przypadku chęci złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego w terminie do 13 marca 2020 r.

 

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat UMCS, piętro X, p. 1003

tel. 81 537 54 61
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2020