Nabór wniosków w konkursach NCN (Etiuda i Sonatina)

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Nauki naboru wniosków o granty badawcze w kolejnych edycjach konkursów SONATINA i ETIUDA. Polscy naukowcy mogą ubiegać się w nich o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich.

  • SONATINA 4 - to konkurs przeznaczony dla osób mających stopień naukowy doktora, (uzyskany do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub który zostanie nadany do końca czerwca 2020 r.) dla których w ramach projektu zostanie zaplanowane zatrudnienie w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu (musi to być jednostka inna niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora). Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekt musi zakładać bowiem również konieczność realizacji stażu zagranicznego w okresie od 3 do 6 miesięcy.
  • ETIUDA 8 - jest konkursem skierowanym do osób niemających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Konieczne jest zaplanowanie stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Warunkiem rozliczenia projektu jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego.

Termin składania wniosków w ramach powyższych konkursów upływa 16 marca 2020 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na finansowanie badań naukowych zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową dostępną na stronie Narodowego Centrum Nauki i kontakt z pracownikami Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2019