Koronawirus - zalecenia dla pracowników UMCS

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 każdy pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy. Szczególnie, jeżeli chodzi o nieobecności związane z izolacją domową, kwarantanną.

W związku z napływającymi do Biura Kadr licznymi pytaniami przedstawiam poniżej ogólne informacje oraz odpowiedzi na niektóre z nich.

Izolacja domowa

Izolacja w warunkach domowych to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu (izolatorium), w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Osoby, u których COVID-19 przebiega łagodnie, nie zawsze wymagają pobytu w szpitalu. Zamiast tego lekarz może im zalecić izolację w warunkach domowych, aby nie narażały innych na zakażenie. Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.  Jest to zwolnienie lekarskie płatne 80% i dostarczane do pracodawcy przez E-PUAP. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze. W czasie izolacji domowej członka rodziny zamieszkującego w jednym mieszkaniu – to wszyscy domownicy podlegają kwarantannie przez cały okres izolacji tego członka rodziny/domownika.  Od 2 września 2020r. izolacja domowa wynosi 10 dni. Przy czym lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał. Jeśli zostałeś skierowany na izolację domową, bo rozpoznano u Ciebie zakażenie koronawirusem, to siódmego dnia otrzymasz na swój telefon SMS dotyczący kontaktu ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Między 8 a 10 dniem izolacji powinieneś uzyskać teleporadę lub poradę w warunkach domowych, po której lekarz – w zależności od Twojego stanu zdrowia – zdecyduje o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja.

 • Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu czasu izolacji domowej, koniec kwarantanny następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.
 • Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

UWAGA: Jeżeli jesteś chory lub istnieje podejrzenie choroby wywołanej wirusem SARS-COV-2 pracownika UMCS obowiązują ściśle określone zamieszczone na stronie głównej Uczelni w zakładce KORONAWIRUS. W Uczelni zostały uruchomione całodobowe telefony, na które należy zgłaszać informację o stwierdzonym przypadku zakażenia, podejrzeniu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniu zakażenia tym wirusem:

Telefon komórkowy: 506-102-571

Telefon komórkowy: 506-102-773

Kwarantanna

Kwarantanna jest to przymusowe, czasowe odosobnienie osoby zdrowej mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osobą podejrzewaną o zakażenie, co do której istnieje podejrzenie, że może być narażona na zakażenie. Celem kwarantanny jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości, jaką jest COVID-19.

Kwarantannie podlega osoba, która:

 • Przekroczyła granicę zewnętrzną UE
 • Miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
 • Ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
 • Mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu. Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny. Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują Cię do wyznaczonego ośrodka (izolatorium). Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.

W czasie kwarantanny przestrzegaj następujących zasad:

 • Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
 • Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp 1,5 m.
 • Monitoruj swój stan zdrowia.

Czy dostaniesz zaświadczenie o kwarantannie:

Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę. Podstawą jest wpis w odpowiednim systemie teleinformatycznym (system EWP).

Co musisz wiedzieć po kwarantannie:

Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego stosuj się do zaleceń i rekomendacji dotyczących zakrywania ust i nosa, mycia rąk i zachowywania dystansu społecznego. W czasie kwarantanny, jeżeli czujesz się dobrze możesz w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym przy zachowaniu procedur obowiązujących w Uczelni przejść na pracę zdalną. Należy jednak pamiętać, że przejście na pracę zdalną w czasie kwarantanny nie oznacza zwolnienia z nałożonych obowiązków przez Inspekcję Sanitarną, nadal nie można np. opuszczać miejsca, w którym odbywa się kwarantannę.

Pracownik za czas świadczenia pracy zdalnej w okresie kwarantanny nałożonej przez Inspekcję Sanitarną otrzymuje 100 % wynagrodzenia.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku
z kwarantanną i izolacją

Na jakiej podstawie zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Od kiedy obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

Od 2 września 2020 r.

Jaka jest różnica pomiędzy kwarantanną a izolacją?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Przebywam na izolacji domowej. W jej trakcie wystąpiły u mnie objawy koronawirusa, których wcześniej nie miałem. Ile dni potrwa izolacja?

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, (przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji).

Ile dni trwa izolacja szpitalna?

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Miałem kontakt z osobą chorą. Ile dni muszę przebywać na kwarantannie?

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Miałem kontakt z osobą chorą. Przebywam na kwarantannie. Czy muszę wykonać test na koronawirusa?

Jeżeli nie masz niepokojących objawów nie będziesz miał wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa, przebywam w izolacji domowej i nie mam objawów. Ile dni potrwa izolacja?

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jeśli osoba jest na kwarantannie, ale czuje się dobrze, to czy może pracować zdalnie z miejsca kwarantanny?

Nie ma przeszkód pod warunkiem, że świadczenie pracy nie będzie wiązało się z łamaniem wydanych przez inspektora sanitarnego zaleceń (opuszczania mieszkania).

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić. Jeśli masz takie objawy jak:

 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • kaszel, duszność

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Nie jedź na SOR, nie korzystaj z komunikacji miejskiej. Więcej informacji znajdziesz:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Co mogę uzyskać, korzystając z teleporady?

Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skracają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

UWAGA: ocena czy zasadne jest wystawienie w danej sytuacji (stanie zdrowia pacjenta) zwolnienia lekarskiego należy tylko i wyłącznie do danego lekarza. Jednocześnie decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA. W takiej sytuacji osoba objęta kwarantanną i która nie świadczy pracy zdalnie przysługuje świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy (wynosi 80% wynagrodzenia). Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie:

1)  o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę (plik doc 66kb)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

2) o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy (plik doc 56kb)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004


Podsumowując - za okres poddania się obowiązkowej kwarantannie pracownikowi przysługuje:

 • świadczenie z tytułu choroby, które wynosi 80% wynagrodzenia, ale do jego otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

lub

 • wynagrodzenie w wysokości, 100% jeżeli pracownik wykonywał pracę zdalną. Praca zdalna jest możliwa tylko w przypadku, gdy przy jej zlecaniu zachowane zostały procedury obowiązujące w Uczelni i stan zdrowia pracownika pozwala na jej wykonywanie.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

  Aktualności

  Data dodania
  14 października 2020