Konkursy NCN - aktualne nabory

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych przypomina o trwających naborach w konkursach na projekty badawcze ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

SONATINA 4

Konkurs przeznaczony jest dla osób mających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2020 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia (w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora) i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

W projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

ETIUDA 8

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł mięsięcznie, które można zaplanować na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Wnioskodawca przystępujący do konkursu zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Uwaga: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty 16 marca 2020 r. o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków

Więcej informacji


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    4 marca 2020