Konkurs - Erasmus +, Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków na projekty do programu Erasmus +, Szkolnictwo wyższe, Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji, Sojusze na rzecz współpracy sektorowej.

W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
Partnerstwo obejmuje co najmniej 5 podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące, organizacje reprezentujące, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz z co najmniej 5 podmiotów organizujących kształcenie i szkolenie (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych. W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy. Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu: 4 000 000 EUR.

Czas trwania projektu: 4 lata

Termin składania wniosków: do 15 września 2022 r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest tutaj.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060; lub mailowy (pod adresem: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

lub

pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54-92, 54 61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2022