Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

Informacja na temt kontaktu z pracownikami Centrum Kadrowo Płacowego

BIURO KADR

Przypominamy, że obsługę kadrową:

I. nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:

1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik, e-mail: agnieszka.lawnik@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Ekonomiczny

- Wydział Filozofii i Socjologii

 

  2. mgr Małgorzata Sadowska-Pydyś, e-mail: malgorzata.sadowska@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Chemii

- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych

- Centrum Kultury Fizycznej

 

3. mgr Zuzanna Jakubczyk, e-mail: zuzanna.jakubczyk@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Humanistyczny
 
4. mgr Jadwiga Łanczont, e-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Artystyczny

- Wydział Pedagogiki i Psychologii

- Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 

5. mgr Hanna Jaworska,  e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Prawa i Administracji

- Wydział Biologii i Biotechnologii

- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

- Wydział Zamiejscowy w Puławach

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-18.

 

II. Pracowników administracjiprowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Andrzej Kędziera, e-mail: andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16

 

 III. Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Kawecka e-mail: anna.kawecka@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16 i 537-53-17.

 

IV. Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Mazur-Poździk e-mail: anna.mazur-pozdzik@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-17.

 BIURO PŁAC

Przypominamy, że obsługę płacową:

nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:
 
Małgorzata Antoniuk e-mail: m.antoniuk@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Archeologii, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Ecotech-Complex, Wydział Filozofii i Socjologii

Anna Banaszek e-mail: anka.banaszek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Wydział Zamiejscowy w Puławach

Marzena Dudkowska e-mail: marzena.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Alicja Garbacz e-mail: alicja.garbacz@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki Fizyki I Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Agnieszka Kozak zastępca kierownika Biura e-mail: agnieszka.kozak1@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny, Centrum Europy Wschodniej

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54; 537-57-05 oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

 1. Aneta Kusyk e-mail: aneta.kusyk@umcs.lublin.pl
 2. Agnieszka Dudkowska e-mail: agnieszka.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl
 3. Małgorzata Lewtak e-mail: malgorzata.lewtak@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe i z tytułu ubezpieczenia w PZU dotyczące pracowników zatrudnionych w grupie niebędących nauczycielami akademickimi prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54; 537-57-05 oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH

 Przypominamy, że obsługę:

 1. umów cywilnoprawnych prowadzą:
  1. mgr Karolina Kozłowska e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl
  2. mgr Sabina Mazur e-mail: sabina.mazur@poczta.umcs.lublin.pl
  3. mgr Katarzyna Bielecka e-mail: katarzyna.bielecka@poczta.umcs.lublin.pl
  4. mgr Paweł Kłyż e-mail: pawel.klyz@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych prosimy kierować na wskazane skrzynki
e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-22 oraz
z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską
e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 projektów unijnych:

 1. mgr Elżbieta Rożen e-mail: elzbieta.rozen@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Kamil Szwajgier e-mail: kamil.szwajgier@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące wypłat ze środków unijnych prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel.
537-54-18 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO SOJALNE

 Przypominamy, że obsługą Biura zajmuje się:

 1. mgr Beata Walczak – Kierownik Biura e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Elżbieta Tyburek e-mail: elzbieta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl
 3. mgr Dariusz Igras e-mail: dariusz.igras@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy socjalne prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-12 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Beatą Walczak e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Lublin, dnia 7 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY W UMCS
W OKRESIE ZAGROŻEMIA EPIDEMICZNEGO

 

Wychodząc naprzeciw wyjątkowej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy,
aby usprawnić naszą pracę, informuję wszystkich Pracowników odpowiedzialnych
za organizację i rozliczanie czasu pracy w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych UMCS, że będzie odbywało się to wyłącznie na podstawie list obecności. W związku z tym odstępujemy od obowiązku raportowania zdalnej pracy poszczególnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi drogą e-mailową.

Jednocześnie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568) zwracam się
do Państwa z prośbą o wprowadzanie odpowiednich oznaczeń na listach obecności pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. dni pełnionych przez pracowników dyżurów na stanowisku pracy – litera D

2. dni wykonywania przez pracowników pracy zdalnej – litera Z

3. dni przebywania na kwarantannie – litera K

Ponadto zwracam się z prośbą do wszystkich Pracowników Naszej Uczelni, którzy korzystali z możliwości wzięcia opieki nad dzieckiem do lat 8 z tytułu zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły, czy też innej nieobecności o terminowe dostarczenie stosownych dokumentów do Centrum Kadrowo-Płacowego, co umożliwi prawidłowe rozliczenie czasu pracy i rozliczenie tych w/w nieobecności w terminach wypłat wynagrodzeń. W przypadku przebywania na kwarantannie, proszę o dostarczenie decyzji administracyjnej tylko
w sytuacji, jeżeli nie świadczyliście Państwo pracy zdalnej.

Oryginalne dokumenty należy przekazać w kopertach drogą pocztową lub przez Kancelarię UMCS.

 

 

PILNA INFORMACJA

DLA PRACOWNIKÓW UMCS

NA TEMAT PRACY PORADNI MEDYCYNY PRACY


Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, poz. 568 od dnia 2 kwietnia  2020 roku wykonujemy tylko badania wstępne i kontrolne
w Poradni Medycyny Pracy w ZPS i POZ przy ul. Langiewicza 6A.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela rejestracja Medycyny Pracy

 – numer telefonu: 81/524 78 58 w godz.: 8:00 - 14:30,

pokój 115, I piętro.

 Kierownik ZPS i POZ dr n. med. Szymon Bakalczuk"

 

Art.12a. Dziennika Ustaw z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów: 1)art. 229 §2 zdanie pierwsze, §4a w zakresie badań okresowych i§5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz.1040, 1043
i1495);
2)art. 39j i art.39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z2019r. poz.2140);

3)art. 22b ust.7 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z2019r. poz.710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2.Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku   gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1,
i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
3.W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny  lekarz.  Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten
może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym
w art. ust.4  ustawy  z dnia  5 grudnia 1996r.  o wykonywaniu zawodu  lekarza 
i lekarza  dentysty  (Dz. U. z  2020  r.  poz.  514  i 567). 
Do orzeczenia  lekarskiego  stosuje  się  odpowiednio  art. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 
28 kwietnia  2011r.  o systemie  informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z2019r. poz.408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

 

Komunikat dotyczący zadaniowego systemu czasu pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracownikowi można polecić wykonanie, przez czas oznaczony (jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych), pracy określonej w umowie o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

Czas niezbędny do wykonania oraz rodzaj zadań na danym stanowisku ustala bezpośredni przełożony w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając jego wymiar czasu pracy. Decyzję o zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy podejmuje bezpośredni przełożony, w porozumieniu z pracownikiem, za zgodą Rektora, właściwego Prorektora lub Kanclerza.

Procedura dokonywania zmiany czasu pracy przedstawia się następująco:

 1. Bezpośredni przełożony uzgadnia z pracownikiem to, że pracownik będzie wykonywał pracę w systemie zadaniowym.
 2. Pracownik zwraca się e-mailowo do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem o zmianę systemu czasu pracy na zadaniowy.
 3. Bezpośredni przełożony przesyła ten wniosek z własną akceptacją do pracownika Biura Kadr na adres e-mail: a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl
 4. Biuro Kadr po wydrukowaniu wniosku z korespondencji e-mailowej i opisaniu sprawy przekazuje go do Rektora/Prorektora/Kanclerza.
 5. Decyzja Rektora/Prorektora/Kanclerza zostaje przekazana drogą e-mailową do pracownika oraz jego bezpośredniego przełożonego.
 6. Bezpośredni przełożony uzgadnia z pracownikiem zakres pracy i zadania do wykonania.
 7. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do zweryfikowania pracy wykonanej przez pracownika.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

 

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego (zasiłek opiekuńczy)

 

Centrum Kadrowo-Płacowe uprzejmie informuje, że pracownicy-rodzice, którzy mają dzieci w wieku do 8 lat, mogą w związku z zamknięciem żłobka / przedszkola / szkoły skorzystać z zasiłku opiekuńczego na okres nie dłuższy niż 14 dni na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).

W celu usprawnienia oraz ułatwienia Państwu możliwości skorzystania z tego rodzaju nieobecności prosimy o zgłaszanie drogą e-mail bezpośredniemu przełożonemu informacji o treści:

„Oświadczam, że z powodu zamknięcia żłobka / przedszkola / szkoły proszę o udzielenie mi dodatkowych dni opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko …… dziecka urodzonego w dniu ……  (w wieku do 8 lat) w okresie od dnia …... do dnia…….

Jednocześnie oświadczam, że drugi rodzic-opiekun nie korzysta i nie będzie korzystał w tym okresie z tego rodzaju nieobecności. Imię i nazwisko pracownika”.

Wyżej wymieniona nieobecność, zgłoszona przez rodzica-pracownika o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, będzie rejestrowana przez Biuro Kadr na podstawie informacji przesłanej przez przełożonego pracownika na adres e-mail: a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl

Druki wymagane przez ZUS (ZAS-36) będą mogły zostać dostarczone do Centrum Kadrowo-Płacowego w terminie późniejszym.

W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem starszym, tj. powyżej 8. roku życia do 14 lat, rodzice mogą też wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego, a taki dokument, dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze, wystawia lekarz rodzinny. Pracownik może również skorzystać z urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 2 dni.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

 

 • Komunikat: Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że została zawarta od dnia 1 stycznia 2019 r. umowa na świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników UMCS i osób przyjmowanych do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ SPSK Nr 1 w Lublinie przy ul. Langiewicza 6A, od godz. 8:00 do 18:00.

  Szczegółowe zasady usług medycznych na badania profilaktyczne.
 • Komunikat: W okresie świątecznym od 24 grudnia 2018 r. do 26 grudnia 2018 r. Przychodnia będzie zamknięta.
 • Komunikat: W dniach 27 grudnia 2018 r., 28 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r.  Przychodnia będzie otwarta od godz. 8:00 do 18:00.