Komunikat dotyczący zadaniowego systemu czasu pracy

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego skierowany jest do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracownikowi można polecić wykonanie, przez czas oznaczony (jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych), pracy określonej w umowie o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

Czas niezbędny do wykonania oraz rodzaj zadań na danym stanowisku ustala bezpośredni przełożony w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając jego wymiar czasu pracy. Decyzję o zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy podejmuje bezpośredni przełożony, w porozumieniu z pracownikiem, za zgodą Rektora, właściwego Prorektora lub Kanclerza.

Procedura dokonywania zmiany czasu pracy przedstawia się następująco:

 1. Bezpośredni przełożony uzgadnia z pracownikiem to, że pracownik będzie wykonywał pracę w systemie zadaniowym.
 2. Pracownik zwraca się e-mailowo do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem o zmianę systemu czasu pracy na zadaniowy.
 3. Bezpośredni przełożony przesyła ten wniosek z własną akceptacją do pracownika Biura Kadr na adres e-mail: a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl
 4. Biuro Kadr po wydrukowaniu wniosku z korespondencji e-mailowej i opisaniu sprawy przekazuje go do Rektora/Prorektora/Kanclerza.
 5. Decyzja Rektora/Prorektora/Kanclerza zostaje przekazana drogą e-mailową do pracownika oraz jego bezpośredniego przełożonego.
 6. Bezpośredni przełożony uzgadnia z pracownikiem zakres pracy i zadania do wykonania.
 7. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do zweryfikowania pracy wykonanej przez pracownika.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

  Aktualności

  Data dodania
  12 marca 2020