Gratyfikacja urlopowa oraz refundacja wypoczynku w 2019 r.

Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący gratyfikacji urlopowej 2019 oraz refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS.

Gratyfikacja urlopowa

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z § 9, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego w terminie od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika zwanego „gratyfikacją urlopową” najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.

Wnioski proszę składać do Biura Socjalnego: Rektorat, p. 1006, 10 piętro.

Przewidywany termin wypłaty gratyfikacji urlopowej w dniu 12 lipca 2019 r.

Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego od sierpnia do końca grudnia br. zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) składają wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego na dwa tygodnie przed rozpoczęciem miesiąca, w którym przypada urlop wypoczynkowy.

Informujemy również, że przed przyniesieniem wniosku dot. gratyfikacji urlopowej należy wprowadzić do systemu SAP urlop wypoczynkowy, który powinien być zatwierdzony w systemie przez bezpośredniego przełożonego.


Refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS

Biuro Socjalne informuje, że do dnia 24 czerwca 2019 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów w p. 1006, 10 piętro, Rektorat.

  • Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników, dzieci emerytów/rencistów oraz emerytów/rencistów – byłych pracowników UMCS wynosi 1400,00 złotych. Kryteria przyznawania świadczeń określa Regulamin ZFŚS §17 ust. 3 i §19 ust. 4.
  • Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2018 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Wysokość dofinansowania oraz tabela z progami dochodu uzgodniona z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowana przez Jego Magnificencję Rektora została umieszczona w załączniku.

Informujemy również, że w 2019 r. nie będzie wypłacana wyprawka szkolna.

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2019