Formularze do pobrania

Szanowni Państwo,

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac informuje, że od 1 stycznia 2021 r. instytucją finansową zajmującą się obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w UMCS jest NN Investment Partners TFI – działająca na polskim rynku od 1997 r., posiadająca doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, programami emerytalnymi itp. Szczegółowe informacje na temat firmy możecie Państwo uzyskać na stronie naszej Uczelni w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Płac uruchamia proces wdrażania PPK w UMCS. Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wszyscy pracownicy:

  • którzy nie ukończyli 55. roku życia, zostaną automatycznie zapisani do PPK

Tylko złożone w oryginale oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat skutkować będzie nieprzystąpieniem do programu! 
(Dokument 1 – oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat)

  • w wieku od 55 do 70 lat mają możliwość dołączenia do programu PPK, składając w oryginale pisemny wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

(Dokument 2 – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie)

  • którzy są zainteresowani zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia lub chcą zmienić wysokość wpłaty dodatkowej bądź z niej zrezygnować

(Dokument 3 – deklaracja wpłaty dodatkowej/zmiany/rezygnacji z wpłaty dodatkowej).

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac pragnie poinformować, że zarówno oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat, jak i wnioski o zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac
plac im. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin 
Rektorat, pok. 905

Dokumenty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wpłynęły do Biura Płac w 2020 r. oraz te, które podpisane były z datą starego roku – są nieaktualne i wymagają ponownego wypełnienia i złożenia ich do Biura Płac.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w dowolnym miejscu na formularzu zaznaczyli Państwo grupę pracowniczą oraz jednostkę zatrudnienia (np. nauczyciel akademicki, Wydział Biologii i Biotechnologii).

Z wyrazami szacunku
Marta Głębicka 
P.O. Kierownika Biura Płac

Załączniki