Ubezpieczenie na czas wyjazdu służbowego za granicę

Komunikat dot. ubezpieczenia na czas wyjazdu służbowego za granicę

Na podstawie umowy pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA a UMCS (Polisa nr JLA 30141380 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; Polisa nr JLA 30141379 – ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagaży podróżnego; okres odpowiedzialności od 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.) ubezpieczeniem w czasie podróży służbowych objęte są osoby delegowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej poza teren RP celem wykonywania obowiązków służbowych. Za ubezpieczonych uważa się także obcokrajowców zatrudnionych przez Uniwersytet (ochrona ubezpieczeniowa na mocy zawartej umowy obowiązuje również w krajach ich pochodzenia, jeśli osoby te nie są objęte w nich ubezpieczeniem zdrowotnym) oraz inne osoby współuczestniczące w wyjazdach, pod warunkiem, że zostały delegowane przez Uniwersytet.

Kontakt

Koordynator UMCS - osoba do kontaktu ze strony UMCS:
mgr Beata Pruchniak, mgr Eliza Słoboda
Rektorat, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1308, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537-52-20
e-mail: beata.pruchniak@poczta.umcs.lublin.pl, eliza.sloboda@poczta.umcs.lublin.pl

Broker - nadzór nad ubezpieczeniem w imieniu UMCS:
Inter-Broker Sp. z o.o.
Oddział w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/6
tel. +48 (81) 532-42-31
e-mail: lublin@interbroker.plszkody.lublin@interbroker.pl

Telefon alarmowy - w przypadku zaistnienia szkody:

 • Centrum Alarmowe PZU dla osób przebywających za granicą - tel. +48 (22) 566-55-44
 • Telefon kontaktowy do PZU na terenie kraju - tel. +48 801 102 102; +48 (22) 566-55-55

W razie problemów przy likwidacji szkody prosimy o kontakt z Brokerem - tel. +48 (81) 532-42-31.

  Aktualności

  Autor
  Anna Pałka
  Data dodania
  14 listopada 2016