Refundacja wypoczynku dzieci oraz emerytów i rencistów

Biuro Socjalne informuje, że do 17 czerwca 2016 r. w pok. 1006 w Rektoracie (X piętro) można składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów w 2016 r.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2015 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów, zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodów). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2016