Przedłużenie wew. naboru do konkursów MNiSW

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21 października br. Centrum Badań Naukowych informuje, iż przedłużono termin wewnętrznego naboru propozycji projektów do 12 listopada 2019 r.

Komunikat z dnia 21.10.2019 r.

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje, że MNiSW ustanowiło dwa nowe Programy na finansowanie nauki tj.:

Społeczna Odpowiedzialność Nauki z terminem naboru wniosków od dnia 12 listopada do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.

Program składa się z modułów:

 1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;

2) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Doskonała Nauka z terminem naboru wniosków od dnia 12 listopada do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.

Program składa się z modułów:

 1) „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

 2) „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Uwaga!

W związku z limitem naboru wniosków, zgodnie z którym liczba wniosków składanych przez uczelnię została ograniczona do 5 w każdym z modułów w Programie „Doskonała Nauka” oraz do 5 łącznie w Programie „Społeczna odpowiedzialność nauki”, prosimy jednostki zainteresowane konkursem o zgłoszenie propozycji projektów w terminie nieprzekraczającym do 12 listopada 2019 r. na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl

W zgłoszeniu propozycji projektu prosimy o podanie następujących informacji:

 1. Tytułu projektu
 2. Termin realizacji projektu
 3. Wartość całkowita projektu, wysokość dofinansowania, wysokość wkładu własnego
 4. Budżet projektu – jakie zaplanowano koszty bezpośrednie
 5. Uzasadnienie merytoryczne projektu
 6. Konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu
 7. Dorobek naukowy autora monografii z okresu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (dotyczy modułu „Wsparcie monografii naukowych”)
 8. Pozostałe informacje istotne z punktu widzenia oceny wniosków zawarte w cz. V komunikatów MNiSW, w tym dane osoby merytorycznie odpowiedzialnej za projekt.

Decyzja o wnioskach wybranych i skierowanych do MNiSW zostanie podjęta na szczeblu władz UMCS.

Szczegółowe informacje na temat naborów są dostępne w dokumentach MNiSW:

Komunikat Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Komunikat Doskonała Nauka

  Aktualności

  Autor
  Karina Kasperek
  Data dodania
  6 listopada 2019