Nowe konkursy Ministra Nauki z limitem naboru wniosków

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje, że MNiSW ustanowiło dwa nowe Programy na finansowanie nauki.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki z terminem naboru wniosków od dnia 12 listopada do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.

Program składa się z modułów:

 1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

 • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,

 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

 • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Doskonała Nauka z terminem naboru wniosków od dnia 12 listopada do dnia 5 grudnia 2019r. do godz. 16.00.

Program składa się z modułów:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

 2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Uwaga!

W związku z limitem naboru wniosków zgodnie z którym liczba wniosków składanych przez uczelnię została ograniczona do 5 w każdym z ww. Programów, prosimy jednostki zainteresowane konkursem o zgłoszenie propozycji projektów do 4 listopada 2019r. na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl

W zgłoszeniu propozycji projektu prosimy o podanie następujących informacji:

 1. Tytuł projektu;
 2. Termin realizacji projektu;
 3. Wartość całkowita projektu, wysokość dofinansowania, wysokość wkładu własnego;
 4. Budżet projektu – jakie zaplanowano koszty bezpośrednie;
 5. Uzasadnienie merytoryczne projektu;
 6. Konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu;
 7. Dorobek naukowy autora monografii z okresu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (dotyczy modułu „Wsparcie monografii naukowych”);
 8. Pozostałe informacje istotne z punktu widzenia oceny wniosków zawarte w cz. V komunikatów MNiSW, w tym dane osoby merytorycznie odpowiedzialnej za projekt.

Decyzja o wnioskach wybranych i skierowanych do MNiSW zostanie podjęta na szczeblu władz UMCS.

Szczegółowe informacje na temat naborów są dostępne w dokumentach MNiSW: Komunikat Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Komunikat Doskonała Nauka.

  Aktualności

  Autor
  Karina Kasperek
  Data dodania
  21 października 2019