Nowe Programy Kształcenia – konkurs PO WER

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Termin składania wniosków na konkurs: 1 kwietnia – 1 lipca  2016 r.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierające w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu składany wniosek musi uzyskać opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Opinia musi posiadać rangę uchwały zarządu województwa lub innego aktu prawnego wynikającego z przepisów zgodnych z ustawą o samorządzie województwa, jak np. statut województwa. Opinia musi zostać złożona do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    29 lutego 2016