Nabór wniosków w kolejnych konkursach NCN (VI-IX 2016)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejny nabór wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6.

  • MAESTRO 8 – konkurs adresowany do wybitnych naukowców, którzy chcą podjąć się realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej 2 zakończonych projektów badawczych.
  • HARMONIA 8 – konkurs na projekty badawcze, realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury.
  • SONATA BIS 6 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 2 do 12 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o grant.

Łączny budżet trzech konkursów wynosi 170 mln zł.

Nabór wniosków w powyższych konkursach będzie prowadzony do 15 września 2016 r.

Jednocześnie informujemy o zmianach, które Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła w obecnej edycji ww. konkursów w odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego.

Od obecnej edycji konkursów MAESTRO i SONATA BIS możliwe będzie zatrudnienie osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym typu lab-manager albo senior-technician, co ma zapewnić kierownikowi projektu dodatkowe wsparcie, a także lepsze zarządzanie procesem realizacji projektu. Zadaniem osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu. Dozwolone będzie utworzenie jednego stanowiska tego typu, ale w jego ramach będzie można przewidzieć zatrudnienie więcej niż jednej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Ponadto w ramach konkursu SONATA BIS jednostki naukowe będą mogły starać się o środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek.

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1308 

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2016