Konkurs PO WER - Ścieżki Kopernika 2.0

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, CKiOS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2016 r.-16 września 2016 r.

Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Partnerstwo: w ramach projektu uczelnia ma obowiązek zawrzeć partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań partnera należeć będzie co najmniej:

  • angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
  • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące 

Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000,00 PLN

Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2016