Komunikat Rektora z dn. 29.10.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 przypominam, że każdy pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy w szczególności, jeżeli chodzi o izolację w warunkach domowych albo kwarantannę.

Jednocześnie informuję Państwa, że z dniem 24 października 2020 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 23.10.2020 r. poz. 1871), które wprowadza następujące zmiany:

„§ 4. 1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust. 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w ust. 2, osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.”

W sprawie tej pojawił się także komunikat na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-zus-w-sprawie-pracy-zdalnej-w-okresie-kwarantanny

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przebywający na kwarantannie będą otrzymywać za każdy dzień tej nieobecności 80 % wynagrodzenia. Pracownicy, którzy w okresie kwarantanny świadczyli pracę zdalną, otrzymają 100 % wynagrodzenia w przypadku dostarczenia do Centrum Kadrowo-Płacowego oświadczenie (załącznik do komunikatu), w którym bezpośredni przełożony potwierdzi fakt świadczenia przez nich pracy w trybie zdalnym zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 103/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rektor UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2020