Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac informuje, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (zwanej dalej: „ustawą o PPK”) dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wygasają z dniem 28 lutego 2023 r.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2023 r. wznowione zostanie dokonywanie wpłat na rachunek PPK. Warunkiem  ponownej  rezygnacji z dokonywania  wpłat  do  PPK  jest  złożenie  podmiotowi zatrudniającemu, czyli Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), w formie pisemnej, deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby do ukończenia 55 roku życia, które chcą przystąpić do programu PPK – nie muszą w tym zakresie czynić jakichkolwiek kroków, gdyż automatycznie zostaną zapisane do programu.

Jednocześnie informuje się, że:

 1. podmiot zatrudniający - UMCS nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który:

1) złożył deklarację o rezygnacji po dniu 28 lutego 2023 r. (wpłat nie dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji, wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o PPK);

2) ukończył 70 rok życia po uprzednim złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed  dniem 1 kwietnia roku, w którym  następuje  wznowienie  wpłat, tj. przed dniem 1 kwietnia 2023 r. (art. 23 ust. 8 ustawy o  PPK);

 1. podmiot  zatrudniający  dokonuje  wpłat  za  uczestnika  PPK, który po uprzednim złożeniu deklaracji o rezygnacjiale przed dniem 1 kwietnia roku, w którym następuje wznowienie wpłat (tj. przed 1 kwietnia 2023 r.) ukończył  55 rok  życia wyłącznie na wniosek uczestnika PPK złożony do ostatniego dnia lutego roku, w którym następuje wznowienie wpłat, tj. do dnia 28 lutego 2023 r. (art. 23 ust. 9 ustawy o PPK),
 2. uczestnik  PPK,  który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania  wpłat  do  PPK,  może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu – UMCS w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, z wyłączeniem osoby, która po uprzednim złożeniu deklaracji o rezygnacji  ukończyła 70 rok  życia (bowiem podmiot zatrudniający – UMCS nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po uprzednim złożeniu deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK ale przed dniem 1 kwietnia 2023 r. ukończył 70 rok życia); wpłat  do  PPK  dokonuje  się,  począwszy  od  miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (art. 23 ust. 10-11 ustawy o PPK).

Deklaracje o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć do Biura Płac (Rektorat, pok. 907) wyłącznie w formie papierowej osobiście, pocztą lub poprzez Kancelarię UMCS.

Dodatkowe informacje w tej sprawie dostępne są w Biurze Płac (tel. 81/537 53 95) oraz na stronie

https://www.mojeppk.pl/

Formularze dotyczące PPK dostępne są pod linkiem:

Strona UMCS/pracownik/pracownicze Plany Kapitałowe/Formularze do pobrania

Z wyrazami szacunku
Kierownik Biura Płac
mgr Marta Głębicka

  Aktualności

  Autor
  Paweł Baran
  Data dodania
  7 lutego 2023