Dofinansowanie wyprawek i UD UMCS - wnioski do 2.12.

Biuro Socjalne przypomina, że dzisiaj upływa termin składania wniosków o dofinansowanie do wyprawki szkolnej oraz zajęć Uniwersytetu Dziecięcego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone pozytywnie.

Komunikat dla pracowników i byłych pracowników Uczelni, którzy są zainteresowani dofinansowaniem z ZFŚS:

  1. wyprawki szkolnej dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, jeżeli się uczą i pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym w 2016 roku;
  2. wykładów Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami w Biurze Socjalnym (pok. 1006, X piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016 r.

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.umcs.pl w zakładce „Pracownik/Sprawy socjalne/Ogłoszenia Biura Socjalnego”.

Do wniosku składanego o dofinansowanie wprawki szkolnej należy dołączyć ksero aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły.

Do wniosku składanego o dofinansowanie wykładów Uniwersytetu Dziecięcego UMCS należy dołączyć dowód wpłaty stwierdzający udział dziecka w wykładach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu ZFŚS (Zarządzenie Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r.) przyznanie pomocy uzależnione jest od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2015 własnego i współmałżonka (PIT). Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25 roku życia (jeżeli się uczą), a także osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS alimenty oraz renta przyznana osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie wliczona do dochodu rodziny.

Rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczenia następuje nie później niż do połowy grudnia bieżącego roku, w którym świadczenie jest przyznawane (§ 12 Regulaminu ZFŚS).

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2016