Wykaz seminariów

Wykaz seminariów wraz z zakresem tematycznym
Nazwisko i imię
prowadzącego seminarium

Tematyka seminarium

Prof. zw. dr hab. Walenty Baluk Zmiany systemowe, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Współczesna problematyka państw Europy Wschodniej
Dr hab. Celiński Piotr, prof. nadzw. Nowe media oraz sieci i ich społeczno-kulturowe oddziaływanie; kultura wizualna i popularna - muzyka, film i design; edukacja medialna i komunikacja społeczna
Prof. zw. dr hab. Chałupczak Henryk Stosunki bi- i multilateralne; procesy transformacji, integracji i globalizacji; migracje ludności; mniejszości narodowe i etniczne; Polonia; historia dyplomacji; historia najnowsza; organizacje międzynarodowe; polityka etniczna; polityka migracyjna; polityka bezpieczeństwa.
Dr hab. Hanna Dumała, prof. nadzw.  Stosunki międzynarodowe, w tym zwłaszcza: regionalizm międzynarodowy, współpraca terytorialna, międzynarodowe stosunki gospodarcze 
Prof. zw. dr hab. Dziemidok-Olszewska Bożena Systemy polityczne, transformacje współczesnych systemów politycznych.  
Dr hab. Jan Holzer, prof. nadzw.  Geneza rosyjskiej polityki wewnetrznej i zewnetrzenej 1982-2013; Systemy i rezimy polityczne w krajach Europy Wschodniej i Środkowej; Wspólczesne rezimy niedemokratyczne / hybrydowe; Teoria rezimow
niedemokratycznych i hybrydowych; Teoria demokratyzacji 
Prof. zw. dr hab. Hudzik Jan  Filozoficzne teorie mediów – dawne i współczesne: klasyczna filozofia mowy i pisma (od Platona do Derridy), teoria krytyczna i poststrukturalizm, współczesna niemiecka „Medienphilosophie”, media w fikcjach filozoficznych; filozofia fotografii, filmu, cyberkultury; media a sztuka popularna i sztuki wizualne, nowoczesność i ponowoczesność; społeczeństwo sieciowe i informacyjne - technohumanistyczne idee, utopie i rzeczywistość. Społeczeństwo panoptyczne i społeczeństwo kontroli. Technologie informacyjne i stosunki międzynarodowe. Historiozoficzne, epistemologiczne, estetyczne i antropologiczne interpretacje mediów we współczesnej humanistyce.
Prof. zw. dr hab. Hofman Iwona Teoria mediów, prasoznawstwo, publicystyka polityczna, emigracyjna myśl polityczna, biografistyka, komunikowanie polityczne, reklama, genologia dziennikarska, wspólczesna kultura
Prof. zw. dr hab. Janusz Grzegorz   Stosunki międzynarodowe, prawo wspólnotowe i integracja europejska, prawa człowieka, mniejszości narodowe  
Dr hab. Danuta Kępa-FIgura Język w mediach; Język mediów; Multimodalność mediów; Język jako narzędzie public relations, reklamy, propagandy; Intencjonalność przekazów medialnych (perswazyjność, sprawczość, fatyczność); Medialny obraz świata – obrazy świata w mediach; Narracje w mediach; Kultura języka w mediach.
Dr hab. Krzywicka Katarzyna, prof. nadzw.  Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Południowej i Północnej, bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne państw, zagrożenia asymetryczne, systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej, stosunki wyznaniowe we współczesnym świecie
Dr hab. Michał Łuszczuk Stosunki międzynarodowe, w tym zwłaszcza: stosunki międzynarodowe w regionach polarnych, regionalizm morski, współczesna dyplomacja, organizacje międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe.
Prof. zw. dr hab. Maj Czesław Teoria polityki, stosunki międzynarodowe, socjologia stosunków międzynarodowych, historia dyplomacji, organizacje międzynarodowe.  
Prof. zw. dr hab. Maj Ewa   Komunikowanie polityczne, media stare i nowe, publicystyka polityczna, myśl polityczna, historia najnowsza, regionalistyka, biografie polityczne, Polska w środowisku międzynarodowym  
Prof. zw. dr hab. Marczewska-Rytko Maria  Stosunki międzynarodowe; myśl, ruchy i systemy polityczne; religie; marketing polityczny. 
Prof. zw. dr hab. Mich Włodzimierz   Komunikowanie społeczne, historia mediów, historia najnowsza, polska myśl polityczna, mniejszości narodowe.  
Prof. zw. dr hab. Michałowski Stanisław Historia najnowsza, polska myśl polityczna, samorząd i polityka lokalna.  
Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. nadzw. Komunikowanie polityczne (marketing polityczny, kampanie wyborcze); komunikacja medialna (tradycyjne i nowe media, komunikacja mobilna); dziennikarstwo informacyjne; przemoc w mediach), kształtowanie opinii publicznej; skandale i ich rola w polityce i biznesie; entertainment, infotainment i politainment jako zawartość mediów i ich społeczne oddziaływanie; kreowanie wizerunku w biznesie i polityce; kampanie promocyjne w polityce i biznesie.
Dr hab. Paruch Waldemar, prof. nadzw.   Poglądy polityczne, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, teorie polityczne, systemy bezpieczeństwa, dzieje Europy Środkowej.  
Dr hab. Magdalena Piechota Genologia medialna (szczególnie gatunki dziennikarskie), rozrywka w mediach i przestrzeni społecznej, styl wypowiedzi dziennikarskiej, analiza dyskursu medialnego, współczesny reportaż literacki.
Prof. zw. dr hab. Pietraś Marek

Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych i globalnego ładu międzynarodowego, problemów ekologicznych, procesów globalizacji, stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dr hab. Jan Pleszczyński

Media masowe i nowe; Teoria i praktyka dziennikarstwa; Aksjologia mediów i dziennikarstwa

Dr hab. Lidia Pokrzycka

Public relations; Marketing medialny; Ekonomika mediów; Wizerunek w mediach (polityków, sportowców itd.); Media w Skandynawii, krajach nordyckich i bałtyckich; Medioznawstwo (analizy tematyczne w prasie, mediach elektronicznych i nowych mediach); Nowe formy komunikowania.

Dr hab. Sokół Wojciech, prof. nadzw.  Systemy polityczne, partie i systemy partyjne, historia najnowsza. 
Dr hab. Stępień Stefan, prof. nadzw.   Historia Polski, funkcjonowanie struktur i systemów politycznych, parlamentaryzm, myśl polityczna, polityka społeczno - gospodarcza.  
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik  Komunikacja społeczna; media dawne i współczesne; dziennikarstwo sportowe; reklama
Prof. zw. dr hab. Trembicka Krystyna Totalitaryzm, Polska Ludowa, transformacje ustrojowe, historia instytucji politycznych, historia najnowsza, polska myśl polityczna, publicystyka polityczna.  
Dr hab. Wójcik Alicja, prof. nadzw.   Historia najnowsza, polska myśl polityczna, regionalistyka i biografistyka. 
Prof. zw. dr hab. Konrad Zieliński Historia najnowsza, mniejszości narodowe i etniczne, ruchy migracyjne, problematyka żydowska i izraelska 
Dr hab. Wojciech Ziętara

Historia doktryn politycznych; współczesne ruchy społeczne i polityczne; struktury ponadnarodowe i międzynarodowe organizacje ruchów politycznych; organizacje pozarządowe; think tanki w systemach politycznych.

Dr hab. Agata Ziętek, prof. nadzw.

Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem: międzynarodowych stosunków kulturalnych,  stosunków w regionie Azji i Pacyfiku, roli międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej, bezpieczeństwa międzynarodowego (bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa kulturowego).

Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. nadzw.

Kultura współczesna (film, teatr, muzyka, sztuki plastyczne i wizualne, kultura alternatywna, subkultury); analiza filmu, przekazu telewizyjnego i reklamy; reżyseria telewizyjna i filmowa, genologia dziennikarska, biografistyka, prawo autorskie.

Prof. zw. dr hab. Żmigrodzki Marek   Teoria polityki i państwa, transformacje współczesnych systemów politycznych.