Czym jest „CONSENSUS"?

„CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe” jest periodykiem naukowym wydawanym na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „CONSENSUS” jako periodyk zarejestrowany został w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i przyznano mu numer ISSN. Dzięki temu egzemplarze poszczególnych wydań znajdują się w zasobach bibliotek najważniejszych uczelni w kraju, a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Począwszy od poprzedniego numeru, rozsyłamy „CONSENSUS” także do organizacji studenckich i kół naukowych, działających przy instytutach politologii poszczególnych uczelni.

W „CONSENSUSIE” ukazują się m.in. artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, polemiki (np. z aktualnymi wydarzeniami, czy publikacjami), opinie krytyczne. Wszystko autorstwa studentów. Każdy student, z każdego ośrodka akademickiego (również z uczelni zagranicznych) może opublikować swoją pracę z zakresu szeroko rozumianych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych czy dziennikarstwa. Jedynymi warunkami są: wysoki poziom merytoryczny pracy, a także spełnienie wymogów formalnych (patrz zakładka „Wymogi formalne”).