Czym jest „CONSENSUS"?

„CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe” jest periodykiem naukowym wydawanym od ponad 20 lat na Wydziale Politologii i DziennikarstwaUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „CONSENSUS” jako periodyk zarejestrowany został w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i przyznano mu numer ISSN. Dzięki temu egzemplarze poszczególnych wydań znajdują się w zasobach bibliotek najważniejszych uczelni w kraju, a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Informujemy, że  nasze czasopismo jest ujęty w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministra  Edukacji i Nauki  z  liczbą  punktów - 20.

W „CONSENSUSIE” ukazują się m.in. artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania. Wszystko autorstwa studentów, w tym doktorantów, również z uczelni zagranicznych. Pracę można opublikować z zakresu szeroko rozumianych nauk politycznych i administracji, stosunków międzynarodowych czy dziennikarstwa. Jedynymi warunkami są: wysoki poziom merytoryczny pracy, a także spełnienie wymogów formalnych (patrz zakładka „Wymogi formalne”).

Zapraszamy do lektury archiwalnych wydań, a studentów, w tym doktorantów do przesyłania oryginalnych tekstów. W 2022 r. czekamy na przesłanie tekstów w dwóch terminach:

1) do 15 kwietnia 2022 r. - artykuły tematyczne z zakresu dziennikarstwa

2) do 15 września 2022 r. - artykuły ogólne