Anuario Latinoamericano

 

 

ISSN: 2392-0343       e-ISSN 2449-8483 
Punkty MNiSW: 20     
ICV: 100    ICDS = 3.8 
  

WYDAWCA
Wydział Politologii i
Dziennikarstwa
  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

REDAKTOR NACZELNA
Katarzyna Krzywicka

ADRES REDAKCJI
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, pok. A.5.61 
20-612 Lublin, Polonia
e-mail: anuario.latinoamericano@umcs.edu.pl 

Od 29 sierpnia 2014 roku "ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" figuruje w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Rej. Pr. 1355. 
Od 2021 roku czasopismo jest wydawane wyłącznie w formie elektronicznej: 
anuario-latinoamericano.umcs.pl 

BAZY REFERENCYJNE:
Bielefeld Academic Search Engine
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities

CROSSREF
DOAJ Directory of Open Access Journals

ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities
INDEX COPERNICUS International Journals Master List
IPSA-AISP International Political Science Association
LATINDEX Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Open Science Directory
Polon - PBN Polska Bibliografia Naukowa

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
OCLC WorldCat Digital Collection Gateway
ARIANTA Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
JournalSearches