Anuario Latinoamericano

 

ISSN: 2392-0343       e-ISSN 2449-8483 

Punkty MNiSW: 20     ICV: 100    ICDS = 3.8 

 Strona WWW anuario-latinoamericano.umcs.pl 

 

WYDAWCA
Wydział Politologii i Dziennikarstwa  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

REDAKTOR NACZELNA
Katarzyna Krzywicka

 ADRES REDAKCJI

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, pok. A.5.61 
20-612 Lublin, Polonia
tel. (48-81) 537.60.29
tel./fax (48-81) 537.60.20

e-mail: anuario.latinoamericano@umcs.edu.pl 

Od 29 sierpnia 2014 roku "ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" figuruje w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Rej. Pr. 1355. Czasopismo jest indeksowane:
Bielefeld Academic Search Engine
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CROSSREF
DOAJ Directory of Open Access Journals
ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities
INDEX COPERNICUS International Journals Master List
IPSA-AISP International Political Science Association
LATINDEX Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Open Science Directory
Polon - PBN Polska Bibliografia Naukowa
REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
OCLC WorldCat Digital Collection Gateway
ARIANTA Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne