Działalność Zespołu


Zespoł ds. wsparcia studentów z Ukrainy na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS został powołany przez Dziekana dr hab. Wojciecha Ziętarę, prof. UMCS, w dniu 28 lutego 2022 roku. Informacja o składzie Zespołu jest dostępna w podzakładce Zespół.

Tegoż dnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu o charakterze organizacyjnym. Na spotkaniu zostały omówione wstępne kierunki i zakres działań Zespołu. Ponadto została poruszona kwestia wyłonienia ze składu Zespołu Koordynatorów poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS celem lepszego i szybszego dotarcia do wszystkich studentów z Ukrainy.

(Zapoznać się ze składem Koordynatorów wraz z listą przypisanych do nich kierunków można w podzakładce Koordynatorzy kierunków studiów).


3 marca 2022r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie:

  • Zaplanowane działania

- Zorganizowanie w najbliższym czasie dla studentów oraz szerszego grona odbiorców zdalnych lekcji dot. zwalczania dezinformacji, propagandy i fakenewsów w ramach Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji;

- Informowanie znajdujących się w Lublinie studentów z Ukrainy za pośrednictwem Koordynatorów o możliwościach zaangażowania się w różnego rodzaju działaniach organizowanych przez instytucje i ośrodki lubelskie w obrębie pomocy osobom z Ukrainy (w szczególności informowanie o tzw. wolontariacie intelektualnym);

- Profilaktyczne informowanie wykładowców o niedopuszczalności nakłaniania/zmuszania studentów z Ukrainy do opowiadania w trakcie zajęć na forum studenckim o wojnie w Ukrainie i sytuacji w ich rodzinach.

- Utworzenie na stronie internetowej Wydziału zakładki o Zespole ds. wsparcia studentów z Ukrainy.

  • Propozycje działań

- Uruchomienie usługi psychologa online za pośrednictwem aplikacji MSTeams (zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców);

- Zbadanie możliwości przetransportowania z terytorium Ukrainy do Lublina potrzebujących takiej formy pomocy studentów UMCS za pośrednictwem Legii Akademickiej UMCS;

- Rozpatrzenie możliwości zakwaterowania w znajdujących się w domach studenckich UMCS pokojach „hotelowych” pracowników z niezaprzyjaźnionych z UMCS uniwersytetów z Ukrainy.


8 marca 2022r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie:

  • Zrealizowane zadania

- Utworzono zakładkę o Zespole ds. wsparcia studentów z Ukrainy na stronie internetowej Wydziału.

- Zebrano oraz przesłano do Rektoratu dane na temat liczby studentów pochodzących z Ukrainy z informacją o liczbie przebywających aktualnie w Polsce i na Ukrainie.

  • Zaplanowane działania

- Zorganizowanie w dniu 15.03.2022r. dla wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników UMCS w Lublinie wykładu online pt. "Dezinformacja i propaganda: diagnoza i przeciwdziałanie" na platformie MS Teams. Organizatorem wykładu jest Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

- Wystosowanie przez Dziekana komunikatu - pisma do wszystkich wykładowców na WPiD z prośbą o wyrozumiałe nastawienie do studentów z Ukrainy w czasie trwania sytuacji wojennej w ich kraju pod kątem egzekwowania obowiązku włączania kamerek na zajęciach zdalnych oraz nieobecności na zajęciach (dzialałność wolontariacka studenta na terytorium Polski nie usprawiedliwia jego nieuczestniczenie w zajęciach w sposób domyślny!).

  • Propozycje działań

- Zorganizowanie cyklu wykładów online związanych z tematyką dezinformacji i wojn informacyjnych we współczesnym świecie dla społeczności akademickiej UMCS. Rozważenie możliwości zorganizowania kolejnych cykli spotkań, m.in. o prawie humanitarnym, a także możliwości wkomponowania wykładów dot. dezinformacji i prawa humanitarnego do programów dydaktycznych studentów wszystkich kierunków studiów na UMCS.


11 marca 2022 r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie: W trakcie posiedzenia koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów przedstawili i omówili bieżącą sytuację studentów z Ukrainy na WPiD.


18 marca 2022 r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie: W trakcie posiedzenia koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów przedstawili bieżącą sytuację studentów z Ukrainy na WPiD. Omówiono przebieg udzielania studentom zapomóg i rozpatrywania podań o obniżkę opłat za studia/za zakwaterowanie. Podsumowano także przebieg zrealizowanego w dniu 15.03.2022r. spotkania online pt. "Dezinformacja i propaganda: diagnoza i przeciwdziałanie" (dr hab. Agnieszka Demczuk) z cyklu trzech wykładów pt. „Fenomen propagandy i dezinformacji wczoraj i dziś”.


7 kwietnia 2022 r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie: W trakcie posiedzenia koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów przedstawili bieżącą sytuację studentów z Ukrainy na WPiD. Omówiono przebieg udzielania studentom zapomóg. Podsumowano także zrealizowany cykl trzech wykładów pt. „Fenomen propagandy i dezinformacji wczoraj i dziś”, a w szczególności przeprowadzone: w dniu 28 marca 2022 r. wykład pt. "Mgła wojny w XXI w. – dezinformacja i manipulacja" (dr Jakub Olchowski) i w dniu 5 kwietnia 2022 r. wykład pt. "Wojna informacyjna wczoraj i dziś" (dr Eleonora Kirwiel). Został poruszony wątek mozliwości przeprowadzenia kolejnych cykli wykładów (m.in. dot. prawa humanitarnego) oraz tego, w jakiej formule miałyby one być realizowane.

 


28 kwietnia 2022 r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie: W trakcie posiedzenia koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów przedstawili i omówili bieżącą sytuację studentów z Ukrainy na WPiD. Podsumowano przebieg procesu przekazywania zgłoszonym przez koordynatorów studentom z Ukrainy paczek żywnościowych przygotowanych przez Uczelnię w ramach akcji "UMCS solidarny z Ukrainą". Na wypadek zaistnienia zapotrzebowania ze strony studentów z Ukrainy w skorzystaniu z usługi proofreadingu prac dyplomowych pod kątem poprawienia ewentualnych błędów gramatycznych, rozważono możliwość przygotowania i zaoferowania przez polskich studentów takiej usługi oraz możliwość zaangażowania w taką akcję RWSS.


2 czerwca 2022 r. - spotkanie robocze Zespołu.

Podsumowanie: W trakcie posiedzenia koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów przedstawili i omówili bieżącą sytuację studentów z Ukrainy na WPiD. Potwierdzono potrzebę kontynuacji współpracy ze studentami oraz ciągłego monitorowania ich sytuacji materialnej w obliczu dynamicznej sytuacji związanej z trwającą wojną w Ukrainie.


Termin kolejnego spotkania będzie ustalony w najbliższym czasie.