Konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Regulamin konkursów
na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 1. Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS ustanawia nagrody za najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach studiów: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Produkcja medialna, International Relations, Społeczeństwo informacyjne, Administracja Publiczna, Administracja i zarządzanie publiczne, Public Relations i zarządzanie informacją, Nowe media, It Cyber Security. 
 2. Nagroda z zakresu stosunków międzynarodowych nosi imię Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia.
 3. Do konkursów mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe absolwentów studiów I i II stopnia obronione na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w danym roku akademickim w terminie do 30 września.
 4. Pracę zgłasza promotor lub recenzent sekretarzowi kapituły konkursu w terminie do 1 października. Z jednego seminarium dyplomowego mogą zostać zgłoszone maksymalnie dwie prace dyplomowe, po jednej przez promotora i recenzenta. Praca może być zgłoszona tylko w jednym konkursie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Zgłoszenie pracy następuje po uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody przez autora na upublicznienie pracy w przypadku jej nagrodzenia.
 6. Konkursy rozstrzygane są do 10 lutego. Informacja o wynikach konkursu jest ogłaszana na stronie internetowej i mediach społecznościowych Wydziału.
 7. Nagrody przyznaje dziekan na wniosek Kapituły konkursu. W skład Kapituły wchodzą: wybrani członkowie kolegium dziekańskiego (dziekan, prodziekan, dyrektorzy instytutów), sekretarz kapituły oraz superrecenzenci.
 8. Dziekan powołuje sekretarza kapituły oraz superrecenzentów. Sekretarz kapituły oraz superrecenzenci są powoływani na okres dwóch lat. Sekretarz kapituły i superrecenzenci mogą zostać ponownie wybrani tylko na jedną kadencję.
 9. Superrecenzenci przygotowują swoje recenzje w oparciu o arkusz, obejmujący ocenę: stopnia oryginalności podjętego tematu, układu i struktury pracy, wartości merytorycznej pracy, poprawności metodologicznej pracy, bazy źródłowej, strony formalnej pracy (język). W każdym punkcie superrecenzent przyznaje od 0 do 5 punktów oraz syntetycznie uzasadnia ocenę. Recenzje są dostępne do wglądu u sekretarza kapituły konkursów.
 10. Po zakończeniu konkursu sekretarz kapituły sporządza protokół zawierający punktację wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Protokół jest dostępny i udostępniany osobom bezpośrednio zainteresowanym.
 11. Konkursy obejmują następujące rodzaje nagród: 1) w kategorii prac magisterskich: nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia; 2) w kategorii prac licencjackich: nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Kapituła konkursu w wyjątkowych przypadkach może zdecydować o innym podziale nagród. Liczba przyznanych nagród jest związana z uzyskanymi ocenami oraz ilością prac dyplomowych złożonych w danym konkursie.
 12. Nagrodami w konkursach są: 1) w kategorii prac magisterskich: a) nagroda główna – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych; b) wyróżnienie – dyplom. 2) w kategorii prac licencjackich: a) nagroda główna - dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych; b) wyróżnienie – dyplom. Laureaci i wyróżnieni mogą uzyskać nagrody dodatkowe.
 13. Fragmenty nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe” (po spełnieniu wymogów określonych przez Redakcję).
 14. Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym odbywa się na Gali Konkursu na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS organizowanej w marcu.

SUPERRECENZENCI W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

 1. Superrecenzent na kierunku Politologia: dr Tomasz Wicha
 2. Superrecenzent na kierunku Stosunki międzynarodowe: dr Kinga Smoleń
 3. Superrecenzent na kierunku International relations: dr Adrian Szumowski
 4. Superrecenzent na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Elżbieta Pawlak-Hejno
 5. Superrecenzent na kierunku Bezpieczeństwo narodowe: dr Justyna Kięczkowska
 6. Superrecenzent na kierunku Produkcja medialna: dr Ewelina Górka
 7. Superrecenzent na kierunku Społeczeństwo informacyjne: dr Marta Drabczuk
 8. Superrecenzent na kierunku Administracja publiczna: dr Michał Wallner
 9. Superrecenzent na kierunku Public Relations i zarządzenie informacją: dr Renata Malesa

Funkcję sekretarza Kapituły konkursu pełni dr Eleonora Kirwiel.


Do pobrania: OŚWIADCZENIE


Wyniki konkursów w załącznikach.