IPS, IOS i inne akty prawne

Uchwała Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia progu stypendium za wyniki w nauce na rok akademicki 2009/2010

§1. Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna ustaliła, że w roku akademickim 2009/2010 stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi Wydziału Politologii, który:

  • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki zawodowe przewidziane planem studiów na danym roku, 
  • złożył indeks w dziekanacie w wyznaczonym terminie (do 31 marca oraz 30 września) 
  • osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,41. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uchwała Rady Wydziału Politologii Nr z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zasad rekrutacji na specjalności,  studia pierwszego stopnia, kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wydziale Politologii UMCS

Na podstawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.) Rada Wydziału Politologii UMCS postanawia:

§1. Student ma prawo dokonać wyboru specjalności zgodnej z kierunkiem studiów, składając pisemną deklarację.

§2. Prawo wyboru specjalności przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

§3. Rekrutacja na daną specjalność kończy się wraz z wyczerpaniem limitu miejsc.

§4. Jeśli w terminie do 20 września danego roku akademickiego student nie dokona wyboru specjalności, zostanie przypisany z urzędu do specjalności, na której pozostały jeszcze wolne miejsca.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Wydziału Politologii UMCS.


INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Na podstawie §8 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Tekst jednolity Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów, zmienionej Uchwałą Nr XXIII-34.6/16 Senatu UMCS z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu studiów) w sprawie indywidualnej organizacji studiów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii UMCS w Lublinie informuje, że:

1. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w następujących przypadkach:
a) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach studiów;
b) odbywanie części studiów poza Uniwersytetem;
c) wychowywanie dzieci;
d) niepełnosprawność;
e) urlop zdrowotny;
f) szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska akademickiego;
g) inne uzasadnione przypadki.

2. Wniosek powinien być uzasadniony, udokumentowany i potwierdzający wyżej wymienione przypadki (załącznik 2).

3. Integralną częścią wniosku jest harmonogram indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia (załącznik 1).

4. Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami do dziekana wydziału w terminie:
a) Do 31 października na semestr zimowy;
b) Do miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych na semestr letni.

5. Po upływie wyżej wymienionych terminów dziekan może wyrazić zgodę tylko w innych uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Wnioski należy składać na wzorach dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Politologii oraz w dziekanacie Wydziału Politologii. Wnioski nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.


Podanie o Indywidualną Organizację Studiów - kliknij >tutaj