IPS, IOS i inne akty prawne

Indywidualny Program Studiów (obowiązuje od 1 września 2019 roku na podstawie Uchwały Rady Wydziału Politologii nr IX/712/2019 z 12 lipca 2019 roku wraz z Załącznikiem).

 

Zasady studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

 Na podstawie § 6 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm.) zostaje uregulowany szczegółowy sposób przyznania, studiowania oraz cofnięcia indywidualnego programu studiów dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

§1

O indywidualny program studiów mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru studiów oraz studenci studiów drugiego stopnia od pierwszego roku studiów. Dla studentów studiów pierwszego stopnia podstawą do ubiegania się o indywidualny program studiów jest uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń wynoszącej co najmniej 4,50 uzyskanej w poprzednich semestrach/latach studiów na poziomie studiów pierwszego stopnia. Dla studentów studiów drugiego stopnia podstawą do ubiegania się o indywidualny program studiów jest uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń wynoszącej co najmniej 4,50 uzyskanej w cyklu uczenia się na pierwszym stopniu, gdy student ubiega się o indywidualny program studiów od semestru pierwszego lub w poprzednim semestrze/latach, gdy student ubiega się o indywidualny program studiów od semestru drugiego.

§2

Student składa wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów do dziekana w terminie do 15 września przed rozpoczęciem semestru zimowego lub do 15 lutego przed rozpoczęciem semestru letniego.

§3

Zgodę na odbywanie studiów w ramach indywidualnego programu studiów udziela dziekan na podstawie wniosku z potwierdzoną średnią ocen.

§4

Dziekan po wyrażeniu zgody na odbywanie studiów w ramach indywidualnego programu studiów przydziela opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego, prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku obejmującym indywidualny program studiów.

§5

Opiekun naukowy wspólnie ze studentem ustalają harmonogram studiów, który w terminie dwóch tygodni, od daty przyznania indywidualnego programu studiów, przedstawiają do akceptacji dziekanowi.

 §6

Harmonogram indywidualnego programu studiów obejmuje:

a). Przewidywany termin zakończenia studiów. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej niż przewiduje to zwykły tryb studiów. Tryb indywidualny nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

b). Szczegółowy plan zaliczeń i egzaminów obejmujący podział przedmiotów na semestr zimowy i semestr letni.

c). Wykaz wszystkich przedmiotów zapewniających możliwość osiągnięcia wszystkich kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się dla danego kierunku, do którego student jest przypisany, według aktualnego programu obowiązującego w okresie realizacji indywidualnego programu studiów.

d). Wykaz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego spośród realizowanych na kierunkach studiów w ramach tej samej dyscypliny naukowej, uwzględniającego indywidualizację zainteresowań studenta oraz pozwalającego na uzyskanie dodatkowych efektów uczenia się.

§7

Student realizujący indywidualny program studiów może ubiegać się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.

§8

Student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów nie może włączać do  swojego    indywidualnego    programu   studiów  przedmiotów obowiązkowych realizowanych na studiach równoległych.

§9

Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, w przypadku nie wypełnienia w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego harmonogramu lub uzyskania przez studenta średniej ocen poniżej 4,0 po pierwszym i następnych semestrach studiowania w ramach indywidualnego programu studiów. Decyzję o cofnięciu indywidualnego programu studiów podejmuje dziekan. Po cofnięciu trybu, student rozpoczyna realizację programu studiów w ramach trybu zwykłego obejmującego program dla danego kierunku studiów.

 §10

Student może wystąpić z wnioskiem do dziekana o cofnięcie indywidualnego programu studiów po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego.

 §11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. Regulamin uchyla Regulamin kształcenia w ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia przyjęty uchwałą Rady Wydziału Politologii nr 3 z dnia 24 listopada 2005 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/1163a/2014 Rady Wydziału Politologii z dnia 28 listopada 2014 roku.

Harmonogram uczenia się w ramach Indywidualnego Programu Studiów

Imię i nazwisko studenta

Kierunek studiów, stopień, rok

Nr indeksu

Termin ukończenia studiów

Wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku, do którego jest przypisany student, według aktualnego programu studiów

Nazwa przedmiotu/Kod przedmiotu/Rodzaj zajęć i liczba godzin/Punkty ECTS/Forma zaliczenia/Termin zaliczenia przedmiotu

Wykaz przedmiotów dodatkowych

Nazwa przedmiotu/Kod przedmiotu/Rodzaj zajęć i liczba godzin/Punkty ECTS/Forma zaliczenia/Termin zaliczenia przedmiotu

L.p.

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

Rodzaj zajęć i liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Termin zaliczenia przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia progu stypendium za wyniki w nauce na rok akademicki 2009/2010

§1. Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna ustaliła, że w roku akademickim 2009/2010 stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi Wydziału Politologii, który:

  • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki zawodowe przewidziane planem studiów na danym roku, 
  • złożył indeks w dziekanacie w wyznaczonym terminie (do 31 marca oraz 30 września) 
  • osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,41. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uchwała Rady Wydziału Politologii Nr z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zasad rekrutacji na specjalności,  studia pierwszego stopnia, kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wydziale Politologii UMCS

Na podstawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.) Rada Wydziału Politologii UMCS postanawia:

§1. Student ma prawo dokonać wyboru specjalności zgodnej z kierunkiem studiów, składając pisemną deklarację.

§2. Prawo wyboru specjalności przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

§3. Rekrutacja na daną specjalność kończy się wraz z wyczerpaniem limitu miejsc.

§4. Jeśli w terminie do 20 września danego roku akademickiego student nie dokona wyboru specjalności, zostanie przypisany z urzędu do specjalności, na której pozostały jeszcze wolne miejsca.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Wydziału Politologii UMCS.


INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Na podstawie §8 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Tekst jednolity Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów, zmienionej Uchwałą Nr XXIII-34.6/16 Senatu UMCS z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu studiów) w sprawie indywidualnej organizacji studiów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie informuje, że:

1. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w następujących przypadkach:
a) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach studiów;
b) odbywanie części studiów poza Uniwersytetem;
c) wychowywanie dzieci;
d) niepełnosprawność;
e) urlop zdrowotny;
f) szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska akademickiego;
g) inne uzasadnione przypadki.

2. Wniosek powinien być uzasadniony, udokumentowany i potwierdzający wyżej wymienione przypadki (załącznik 2).

3. Integralną częścią wniosku jest harmonogram indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia (załącznik 1).

4. Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami do dziekana wydziału w terminie:
a) Do 31 października na semestr zimowy;
b) Do miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych na semestr letni.

5. Po upływie wyżej wymienionych terminów dziekan może wyrazić zgodę tylko w innych uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Wnioski należy składać na wzorach dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Politologii oraz w dziekanacie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Wnioski nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.


Podanie o Indywidualną Organizację Studiów - kliknij >tutaj