Kolegium Dziekańskie

Kolegium Dziekańskie

Podstawą prawną funkcjonowania Kolegium Dziekańskiego jest par. 46 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 maja 2019 roku.

Kolegium Dziekańskie jest organem opiniodawczo-doradczym Dziekana wspierającym realizację jego obowiązków dydaktycznych.

Zgodnie z par. 46 pkt. 5-7 Statutu UMCS w skład Kolegium Dziekańskiego wchodzą:

Dziekan jako przewodniczący Kolegium Dziekańskiego, Prodziekan do spraw studenckich, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów. Dodatkowo z pracach Kolegium Dziekańskiego z głosem doradczym uczestniczy Przedstawiciel związków zawodowych działających na UMCS. Ponadto w wybranych posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego mogą uczestniczyć zaproszeni Goście.

Regulamin Kolegium Dziekańskiego


Skład Kolegium Dziekańskiego (od września 2019 roku)

  1. Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
  2. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Prodziekan ds. studenckich
  3. Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
  4. Prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
  5. Mgr Leszek Sadurski, przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów
  6. Lic. Agnieszka Weinberger-Zarzycka, przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność`80
  7. Nikola Wójcik, przedstawicielka Rady Wydziałowej Samorządu Studentów

Uchwały Kolegium Dziekańskiego są archiwizowane w sekretariacie Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.


Posiedzenia Kolegium Dziekańskiego

(w załącznikach)