Kolegium Dziekańskie

Kolegium Dziekańskie

Podstawą prawną funkcjonowania Kolegium Dziekańskiego jest par. 46 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 maja 2019 roku.

Kolegium Dziekańskie jest organem opiniodawczo-doradczym Dziekana wspierającym realizację jego obowiązków dydaktycznych.

Zgodnie z par. 46 pkt. 5-7 Statutu UMCS w skład Kolegium Dziekańskiego wchodzą:

Dziekan jako przewodniczący Kolegium Dziekańskiego, Prodziekan do spraw studenckich, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów. Dodatkowo z pracach Kolegium Dziekańskiego z głosem doradczym uczestniczy Przedstawiciel związków zawodowych działających na UMCS. Ponadto w wybranych posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego mogą uczestniczyć zaproszeni Goście.

 

Skład Kolegium Dziekańskiego (od września 2019 roku)

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Prodziekan ds. studenckich

Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Mgr Leszek Sadurski, przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów

Lic. Patryk Bakuła, przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (od 2021)

Lic. Agnieszka Weinberger-Zarzycka, przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność`80

Lic. Kleopatra Kharof, przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (2019-2021)

 

Uchwały Kolegium Dziekańskiego

Uchwała z 15 czerwca 2021 - dotycząca raportów antyplagiatowych

Uchwała z 15 czerwca 2021 - dotycząca zmian zasad dyplomowania

Uchwała z 18 maja 2021 - dotycząca składania prac dyplomowych

Uchwała z 18 maja 2021 - dotycząca zatwierdzenia zmian programowych na kierunku Politologia I i II stopnia

Uchwała z 14 kwietnia 2021 - dotycząca zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku Administracja

Posiedzenia Kolegium Dziekańskiego

(w załącznikach)