1964 - utworzenie Studium Nauk Politycznych UMCS

1975 - przekształcenie Studium Nauk Politycznych UMCS w Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS

1980 - uzyskanie uprawnień do prowadzenia 5 letnich studiów magisterskich dziennych

1990 - uzyskanie uprawnień do prowadzenia 5 letnich studiów magisterskich zaocznych

1991 - przekształcenie Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UMCS w Instytut Nauk Politycznych UMCS

1992 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

1993 - przekształcenie Instytutu Nauk Politycznych UMCS w Wydział Politologii UMCS

2000 - rozpoczęcie 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Stosunki Międzynarodowe

2001 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2003 - rozpoczęcie kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (I stopnia)

2007 - rozpoczęcie kształcenia w systemie bolońskim

2011 - rozpoczęcie kształcenia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie (stacjonarne I stopnia)

2013 - rozpoczęcie kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

2014 - rozpoczęcie kształcenia na kierunku Produkcja Medialna (stacjonarne I stopnia)

2015 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; rozpoczęcie kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w j. angielskim (stacjonarne II stopnia)

2016 - rozpoczęcie kształcenia na kierunku Społeczeństwo Informacyjne (stacjonarne I stopnia)

2018 - współorganizacja (wraz z KNP PAN, PTNP) IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

2019 - zmiana nazwy Wydziału na Wydział Politologii i Dziennikarstwa; rozpoczęcie kształcenia na kierunku Administracja Publiczna (stacjonarne II stopnia)

2020 - zmiana siedziby Wydziału z Placu Litewskiego na budynek Kampusu Zachodniego; rozpoczęcie kształcenia na kierunku Public Relations i Zarządzanie Informacją

 

Początki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa sięgają roku 1964, gdy rektorem UMCS był prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler. Wtedy to, w porozumieniu z Jego Magnificencją, dr Jan Szreniawski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji przystąpił do organizacji Studium Nauk Politycznych. Pierwszymi pracownikami Studium byli wówczas: mgr Józef Juszczyński, mgr Edward Olszewski, mgr Bogusław Pawłowski oraz mgr Ziemowit Jacek Pietraś.

Po pięciu latach - w roku 1969 - kierownictwo Studium objął doc. dr Albin Koprukowniak, historyk z Wydziału Humanistycznego UMCS. Udało mu się, po wieloletnich staraniach, zintegrować podobne placówki funkcjonujące przy Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej i Politechnice Lubelskiej. W dniu 14 czerwca 1975 roku utworzony został Międzyuczelniany Instytutu Nauk Politycznych UMCS /MINP UMCS/. Jego pracownicy, których liczba wyraźnie wzrosła, realizowali przedmiot pn. Podstawy Nauk Politycznych. Obok filozofii i ekonomii politycznej wchodził on w skład tzw. bloku przedmiotów humanistycznych, obowiązkowych w dydaktyce na wszystkich państwowych wyższych uczelniach.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju politologii w UMCS było uruchomienie w roku 1980 pięcioletnich dziennych studiów magisterskich w zakresie nauk politycznych. Równocześnie MINP w strukturze Uczelni stał się instytutem na prawach wydziału. W rok później dyrektorem MINP został wybrany po raz pierwszy pracownik Instytutu - doc. dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś. Instytutem kierował do stycznia roku następnego. Ze swojego stanowiska został odwołany po wprowadzeniu stanu wojennego. Na czele Instytutu stanął wówczas doc. dr hab. Edward Olszewski, który pozostawał na stanowisku dyrektora do roku 1990. W czerwcu 1990 roku na dyrektora MINP wybrany został prof. dr hab. Jan Jachymek. W tym też roku zostały uruchomione studia zaoczne. Na wniosek Rady Instytutu w dniu 8 lipca 1991 roku Senat Akademicki UMCS podjął decyzję o zmianie nazwy MINP na Instytut Nauk Politycznych.

W nowych warunkach transformacji ustrojowej Instytut rozwijał się b. intensywnie. Dość wspomnieć, że w latach 1990 tych siedmiu pracowników uzyskało tytuły profesora, kilku awansowano na stanowisko profesora UMCS, kilkunastu uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, wielu zaś pomyślnie sfinalizowało przewody doktorskie. W kwietniu 1992 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych przyznała INP prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. W tym samym roku - 13 listopada odbyła w INP się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej.

Jako, że pozycja naukowa Instytutu wyraźnie się rozwinęła i umocniła, jego Rada podjęła starania o przekształcenie Instytutu w Wydział Politologii. Zostały one pomyślnie uwieńczone uchwałą Senatu UMCS z 20 stycznia 1993 roku. Pierwsze, otwarte i uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Politologii odbyło się dnia 26 lutego 1993 r. o godzinie 10.00 w sali im. Ignacego Daszyńskiego w budynku stanowiącym siedzibę Wydziału przy Placu Litewskim 3. Uczestniczyli w nim: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior, prorektor - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dziekani Wydziałów: Humanistycznego - prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski, Ekonomicznego - prof. dr hab. Jan Zalewa, Prawa i Administracji - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz i Chemii - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Pierwszym Dziekanem Wydziału Politologii został wybrany dotychczasowy dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jan Jachymek. Od roku 1999 - 2004 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś. Po nagłej i nieoczekiwanej śmierci prof. Ziemowita Jacka Pietrasia funkcję Dziekana przejął prof. dr hab. Henryk Chałupczak. Jego następcą od 1 września 2005 został prof. dr hab. Stanisław Michałowski - był on Dziekanem do 31 sierpnia 2008, kiedy to stanowisko przypadło prof. dr hab. Grzegorzowi Januszowi. 1 września 2016 był dniem dla historii wydziału szczególnym - wtedy to Dziekanem została po raz pierwszy w historii wydziału kobieta - prof. dr hab. Iwona Hofman. Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany, w ramach Wydziału zaczęły funkcjonować dwa nowe Instytuty - Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. W związku z tym, nowym Dziekanem został dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, natomiast pierwszymi dyrektorami Instytutów zostali odpowiednio prof. dr hab. Marek Pietraś i prof. dr hab. Iwona Hofman.

W czasie rozwoju Wydziału zmieniała się jego struktura organizacyjna. Na początku lat 80 tych funkcjonowało w nim 5 zespołów naukowo-badawczych: Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, Teorii Polityki i Organizacji Politycznych, Współczesnych Ruchów Politycznych i Myśli Politycznej, Polityki Społeczno-Gospodarczej i Badań Polonijnych. Potem Zespoły przekształcały się w Zakłady. Pod koniec lat 80 -tych funkcjonowało ich 6: Stosunków Międzynarodowych, Myśli Politycznej XIX i XX w., Ruchów i Doktryn Politycznych, Systemów Politycznych, Badań Etnicznych i Socjologii Polityki. W latach dziewięćdziesiątych powstały kolejne: Zakład Dziennikarstwa, Zakład Praw Człowieka oraz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, natomiast w roku 2003 powstał Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej.

Obecnie Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS zatrudnia 76 pracowników naukowo - dydaktycznych, w tym 21 doktorów habilitowanych (w tym 7 profesorów tytularnych), 35 doktorów oraz 20 magistrów. Dla porównania w 1980 r. pracowało w nim 45 pracowników i tylko 5 pracowników samodzielnych a w roku 1990 odpowiednio 48 i 12. Pracownicy Wydziału utrzymują kontakty naukowe z około 200 ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wydział organizuje rocznie kilka konferencji naukowych. Od kilku lat Wydział uzyskuje I kategorię KBN. Dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą dydaktyczno-naukową w Polsce, zlokalizowaną na ulicy Głębokiej 45 w Lublinie. Budynek jest częścią Kampusu Zachodniego UMCS im. Unii Lubelskiej. Baza lokalowa Wydziału oraz jego wyposażenie w aparaturę pozwalają na pełną realizację badań naukowych oraz zadań dydaktycznych.

Od roku 1999/2000 badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału koncentrują się wokół 2 głównych, wiodących tematów:

    * Polska w okresie transformacji systemowej;
    * Europa wobec wyzwań XXI wieku.

Ukoronowaniem rozwoju i osiągnięć Wydziału stała się decyzja Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, która w marcu 2001 roku przyznała mu pełne prawa akademickie, tj. prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o tytuł naukowy. Jednocześnie od roku 2000/2001 uruchomiony został nowy kierunek studiów - 5 letnie dzienne studia magisterskie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, który podobnie jak kierunek POLITOLOGIA. uzyskał akredytację.

W roku 2003 na Wydziale rozpoczęto realizację 3-letnich studiów licencjackich w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Był to pierwszy z kierunków medioznawczych na naszym Wydziale.

Wszystkie studia na Wydziale zaczęto realizować w systemie bolońskim w roku 2007.

Od roku 2015 Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach - tym samym naukowcy związani z Wydziałem zarówno w ścieżśce politologii, jak i medioznawstwa uzyskali możliwość habilitowania się na Wydziale. Był to swoisty katalizator zmian, które nastąpiły 4 lata później.

W roku 2018 Wydział otrzymał zaszczytną rolę współorganizatora jednej z największych konferencji w dziedzinie nauk politycznych - IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii. W organizacji Kongresu brało także udział Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był to rok szczególnie ważny dla Wydziału, gdyż poza organizacją Kongresu, mogliśmy poszczycić się 25-leciem działania jako samodzielna instytucja w ramach UMCS.

Rok 2019 przyniósł Wydziałowi zmianę nazwy - od roku 2019 wydział nosi nazwę Politologii i Dziennikarstwa. W tym samym roku zakończyła swą działalność Rada Wydziału, a jej kompetencje zostały przejęte przez nowoutworzone Rady Naukowe Instytutów.

W roku 2020 Wydział zmienił swą siedzibę - opuściliśmy Pałac Lubomirskich i przenieśliśmy się do nowopowstałego budynku na Kampusie Zachodnim UMCS przy ul. Głębokiej - zmiana ta, choć nie przyszła nam lekko, pozwoliła na dalszy rozwój tak naukowy, jak i dydaktyczny.