„ANUARIO LATINOAMERICANO – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
„Anuario Latinoamericano” jest pierwszym czasopismem naukowym o profilu politologicznym z zakresu latynoamerykanistyki wydawanym w Polsce. Pismo ma spełniać kilka celów, a mianowicie gwarantować ciągłość kontaktu czytelnika, badacza i studenta z aktualną problematyką politologicznych studiów i badań latynoamerykanistycznych, służyć integracji i pogłębieniu współpracy naukowej oraz wymianie myśli naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. 

Zgodnie z przyjętą polityką wydawniczą periodyk jest publikowany dwa razy w roku, w wersji online oraz drukowanej. Tomy mają charakter monograficzny i są w nich publikowane artykuły w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim. 

Czasopismo "Anuario Latinoamericano" powstało w 2014 roku, gdy 29 sierpnia zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod tytułem "Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" w pozycji Rej. Pr. 1355. Założycielką i redaktorem naczelnym czasopisma jest politolog i latynoamerykanistka dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, której inspiracji do utworzenia czasopisma dostarczył ówczesny dziekan Wydziału Politologii prof. dr hab. Grzegorz Janusz. Zamysł stworzenia czasopisma naukowego poświęconego badaniom latynoamerykanistycznym nawiązywał do doświadczenia wydawniczego publikowanej przez Wydział Politologii UMCS serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, utworzonej w 2011 roku przez prof. Krzywicką, która pełni funkcję redaktor naukowej serii.

Wypracowanie koncepcji zawartości merytorycznej czasopisma Anuario Latinoamericano oraz założeń edytorskich było procesem przemyślanym, opartym na doświadczeniu i systematycznej pracy, która została zapoczątkowana w dniu 18 marca 2014 roku. Opracowana koncepcja czasopisma została skonsultowana ze środowiskiem wydawców czasopism naukowych oraz badaczy latynoamerykanistów w Polsce i za granicą. Ostateczna formuła wydawnicza jest zatem rezultatem dialogu i współpracy środowiska politologów, badających region Ameryki Łacińskiej w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Argentynie,
Brazylii, Kolumbii i Meksyku.

Utworzenie czasopisma wpisało się w potrzeby polskiego środowiska politologów, badaczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów, bowiem w ostatnich latach można zaobserwować stały wzrost zainteresowania naukowego tym regionem. Anuario Latinoamericano jest rocznikiem, na którego łamach są publikowane oryginalne artykuły naukowe, eseje, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń naukowych w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim. Periodyk wydawany jest w wersji drukowanej i elektronicznej, w formule wolnego dostępu. Oznacza to, że dostęp do pełnej zawartości poszczególnych tomów jest nieograniczony, bezpłatny i szybki, w przypadku wersji elektronicznej czasopisma. Każdy użytkownik może korzystać ze wszystkich publikowanych materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących praw autorskich.

Anuario Latinoamericano jest indeksowane w kilku bazach zagranicznych, np.: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH PLUS; Index Copernicus; CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; REDIAL – Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina oraz w Polskiej bazie cytowań POL-index. W planach Redakcji jest indeksowanie czasopisma w bazie Scopus-Elsevier. Informacje na temat czasopisma są także dostępne na stronach: International Political Science Association (IPSA) i Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Czasopismo Anuario Latinoamericano jest także obecne podczas ważnych międzynarodowych wydarzeń naukowych z zakresu studiów latynoamerykańskich. Było prezentowane podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina – CEISAL (2016), Simposio Internacional del Centro de Estudios Ibero-Americanos – Uniwersytet Karola w Pradze (2016), Seminario Latinoamericano: Estudios latinoamericanos en Europa Central y Oriental – Uniwersytet Jagielloński (2017), Jornada de México – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2017), XVIII Kongresu Międzynarodowego Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe – FIEALC (2017), I Jornada sobre la historia y desarrollo de la Ciencia Política en Iberoamérica – Uniwersytet Granady (2018), IV Congreso Inernacional sobre Iberoamérica (2018), Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2018), II Międzynarodowych Spotkań Politologicznych: “Construyendo una disciplina desde la región: Insuficiencias en las Democracias Latinoamericanas ¿Cuáles son las alternativas?” – Universidad del Cauca, Kolumbia (2018) i 56 Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów – ICA (2018).

Wydawane tomy Anuario Latinoamericano mają charakter monograficzny. Sekcja Dossier każdego tomu czasopisma jest poświęcona określonemu tematowi. Natomiast w sekcji „Artículos y ensayos” oferowana jest możliwość publikowania artykułów na dowolny temat z zakresu badań politologicznych w obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Trzecia sekcja czasopisma zatytułowana „Reseñas e informes” została zainaugurowana w drugim tomie, wydanym w 2015 roku. W tej sekcji są zamieszczane recenzje książek oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych związanych z badaniami i studiami latynoamerykanistycznymi.

Od powstania czasopisma w 2014 roku wydano osiem tomów Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Pierwszy tom zatytułowany „América Latina: cambios a nivel regional y en su inserción internacional” został przygotowany pod redakcją naukową Marthy Ardili z Universidad Externado de Colombia i Katarzyny Krzywickiej z Wydziału Politologii UMCS. Temat tomu został zainspirowany debatą naukową, która miała miejsce podczas 54. Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów (ICA) w Wiedniu, w 2012 roku, w ramach panelu zorganizowanego
i koordynowanego przez obie redaktorki tomu. 
Tematem drugiego tomu "Anuario Latinoamericano", pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej, są procesy i tendencje wyborcze w państwach Ameryki Łacińskiej. Wybór tematu Dossier został zainspirowany zakończeniem w regionie kolejnego cyklu wyborów do władz ustawodawczych i wykonawczych, który ujawnił nowe, zasługujące na analizę naukową rezultaty i tendencje wyborcze.
W trzecim tomie "Anuario Latinoamericano" głównym tematem artykułów są stosunki między polityką i religią w państwach Ameryki Łacińskiej. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia była interdyscyplinarna debata, która odbyła się podczas II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat „Las relaciones entre política y religión en América Latina – determinantes y nuevos paradigmas”, w dniach 3-4 listopada 2015 roku, w Lublinie. Organizatorki konferencji Katarzyna Krzywicka z Wydziału Politologii UMCS i Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły się redakcji naukowej trzeciego tomu Anuario Latinoamericano, zapraszając badaczy, specjalizujących się w tej problematyce do przygotowania artykułów, które zostały zamieszczone w sekcji Dossier, na temat „América Latina: política y religión”.
W czwartym tomie "Anuario Latinoamericano" tematykę artykułów zdominował problem „Violencia en México y Centroamérica”. Redaktorami naukowymi Dossier w tym tomie są specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i sił zbrojnych w Ameryce Łacińskiej, Pablo Marcos Moloeznik z Universidad de Guadalajara, w Meksyku i Paweł Trefler z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
Wydanie piątego tomu "Anuario Latinoamericano" zostało zainspirowane prowadzoną aktualnie w międzynarodowym środowisku politologicznym debatą na  temat rozwoju i oceny stanu dyscypliny nauk politycznych. Przygotowane pod redakcją naukową Pablo Bulcourfa, Katarzyny Krzywickiej i Paulo Ravecca Dossier zatytułowane „América Latina: desarrollo y balance de la ciencia política” zawiera rezultaty badań naukowców, którzy zajmują się analizą historii i rozwoju dyscypliny nauk politycznych. Temat jest nie tylko aktualny, ale także ważny dla środowiska politologicznego w Ameryce Łacińskiej i Europie. Świadczą o tym organizowane seminaria, sympozja i konferencje oraz monografie naukowe na ten temat opublikowane przez politologów: Víctor Alarcón Olguín (red.), 2011; Fernando Barrientos del Monte, 2014; Leonardo Avritzer, María do Socorro Braga, Carlos S. Milani (red.), 2016; Flavia Freidenberg (red.), 2017. Artykuły zawarte w Dossier piątego tomu Anuario Latinoamericano wpisują się w aktualną debatę, bez wątpienia wzbogacając ją i uzupełniając.
Szósty tom pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej i Karola Derwicha ukazał się w 2018 roku. Dossier zatytułowane „América Latina y el Caribe: fronteras y zonas fronterizas” zostało poświęcone aktualnemu tematowi istoty, dynamiki i zagrożeń granic i obszarów przygranicznych w Ameryce Łacińskiej.
Wydanie siódmego tomu ...
Ósmy tom na temat „Płeć i polityka w Ameryce Łacińskiej” został wydany w 2019 roku pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej i Marii Eleny Martin.

Zapraszam do publikowania reultatów badań naukowych na łamach "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales". 
Zainteresowani współpracą z periodykiem znajdą w Informacji dla Autorów szczegółowe zalecenia na temat zasad przygotowania artykułu do publikacji. 

Redaktor Naczelna
Katarzyna Krzywicka