ANUARIO LATINOAMERICANO - CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

„Anuario Latinoamericano” jest pierwszym czasopismem naukowym o profilu politologicznym z zakresu latynoamerykanistyki wydawanym w Polsce. Pismo ma spełniać kilka celów, a mianowicie gwarantować ciągłość kontaktu czytelnika, badacza i studenta z aktualną problematyką politologicznych studiów i badań latynoamerykanistycznych, służyć integracji i pogłębieniu współpracy naukowej oraz wymianie myśli naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. 

Zgodnie z przyjętą polityką wydawniczą periodyk jest półrocznikiem publikowanym w formie elektronicznej i drukowanej (do 2021 roku) w języku hiszpańskim i angielskim. 

Czasopismo "Anuario Latinoamericano" powstało w 2014 roku, gdy 29 sierpnia zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod tytułem "Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" w pozycji Rej. Pr. 1355. Założycielką i redaktorem naczelnym czasopisma jest politolog i latynoamerykanistka dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS. Stworzenie czasopisma naukowego poświęconego badaniom latynoamerykanistycznym było rezultatem doświadczenia wydawniczego prof. Krzywickiej, która w w 2011 roku utworzyła serię wydawniczą Studia Iberoamerykańskie UMCS i pełni funkcję redaktor naukowej serii, publikowanej przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W ramach serii ukazało się pięć monografii naukowych, w języku polskim, hiszpańskim i portugalskim.

Wypracowanie koncepcji zawartości merytorycznej czasopisma Anuario Latinoamericano oraz założeń edytorskich było procesem przemyślanym, opartym na doświadczeniu i systematycznej pracy, która została zapoczątkowana w dniu 18 marca 2014 roku. Opracowana koncepcja czasopisma została skonsultowana ze środowiskiem wydawców czasopism naukowych oraz badaczy latynoamerykanistów w Polsce i za granicą. Ostateczna formuła wydawnicza jest zatem rezultatem dialogu i współpracy środowiska politologów, badających region Ameryki Łacińskiej w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Argentynie, Brazylii, Kolumbii i Meksyku.

Utworzenie czasopisma wpisało się w potrzeby polskiego środowiska politologów, badaczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów, bowiem w ostatnich latach można zaobserwować stały wzrost zainteresowania naukowego tym regionem. Anuario Latinoamericano jest półrocznikiem, na którego łamach są publikowane oryginalne artykuły naukowe, eseje, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń naukowych w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim. Periodyk wydawany jest w wersji drukowanej i elektronicznej, w formule wolnego dostępu. Oznacza to, że dostęp do pełnej zawartości poszczególnych tomów jest nieograniczony, bezpłatny i szybki, w przypadku wersji elektronicznej czasopisma. Każdy użytkownik może korzystać ze wszystkich publikowanych materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących praw autorskich.

Anuario Latinoamericano jest czasopismem indeksowanym: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH PLUS; Directory of Open Access Journals - DOAJ; Central European Journal of Social Sciences and Humanities -CEJSH; INDEX COPERNICUS International Journals Master List; Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico - REDIB; Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina - REDIAL; CROSSREF; POL-index Polska Baza Cytowań. Informacje na temat czasopisma są dostępne na stronach: International Political Science Association (IPSA) i Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Czasopismo Anuario Latinoamericano zaznacza swoją obecność w życiu naukowym, uczestnicząc w ważnych międzynarodowych wydarzeniach naukowych z zakresu studiów latynoamerykańskich, podczas których prezentowana jest zawartość wydanych tomów: VIII Międzynarodowy Kongres Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina – CEISAL (2016), Simposio Internacional del Centro de Estudios Ibero-Americanos – Uniwersytet Karola w Pradze (2016), Seminario Latinoamericano: Estudios latinoamericanos en Europa Central y Oriental – Uniwersytet Jagielloński (2017), Jornada de México – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2017), XVIII Kongresu Międzynarodowego Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe – FIEALC (2017), I Jornada sobre la historia y desarrollo de la Ciencia Política en Iberoamérica – Uniwersytet Granady (2018), IV Congreso Inernacional sobre Iberoamérica (2018), II Międzynarodowe Spotkania Politologiczne: “Construyendo una disciplina desde la región: Insuficiencias en las Democracias Latinoamericanas ¿Cuáles son las alternativas?” – Universidad del Cauca, Kolumbia (2018), 56 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów – ICA (2018), Sympozja Międzynarodowe z cyklu "Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską" – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2015-2019).

Wydawane tomy Anuario Latinoamericano mają charakter monograficzny. Sekcja Dossier każdego tomu czasopisma jest poświęcona określonemu tematowi. Natomiast w sekcji „Artículos y ensayos” oferowana jest możliwość publikowania artykułów na wybrany przez autorów temat z zakresu badań politologicznych w obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Trzecia sekcja czasopisma zatytułowana „Reseñas e informes” została zainaugurowana w drugim tomie, wydanym w 2015 roku. W tej sekcji są zamieszczane artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych związanych z badaniami i studiami latynoamerykanistycznymi.

Od powstania czasopisma w 2014 roku wydano piętnaście tomów Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Pierwszy tom zatytułowany „América Latina: cambios a nivel regional y en su inserción internacional” został przygotowany pod redakcją naukową Marthy Ardili z Universidad Externado de Colombia i Katarzyny Krzywickiej z Wydziału Politologii UMCS. Temat tomu został zainspirowany debatą naukową, która miała miejsce podczas 54. Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów (ICA) w Wiedniu, w 2012 roku, w ramach panelu zorganizowanego i koordynowanego przez obie redaktorki tomu. 
Tematem drugiego tomu "Anuario Latinoamericano", pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej, są procesy i tendencje wyborcze w państwach Ameryki Łacińskiej. Wybór tematu Dossier został zainspirowany zakończeniem w regionie kolejnego cyklu wyborów do władz ustawodawczych i wykonawczych, który ujawnił nowe, zasługujące na analizę naukową rezultaty i tendencje wyborcze.
W trzecim tomie "Anuario Latinoamericano" głównym tematem artykułów są stosunki między polityką i religią w państwach Ameryki Łacińskiej. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia była interdyscyplinarna debata, która odbyła się podczas II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat „Las relaciones entre política y religión en América Latina – determinantes y nuevos paradigmas”, w dniach 3-4 listopada 2015 roku, w Lublinie. Organizatorki konferencji Katarzyna Krzywicka z Wydziału Politologii UMCS i Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły się redakcji naukowej trzeciego tomu Anuario Latinoamericano, zapraszając badaczy, specjalizujących się w tej problematyce do przygotowania artykułów, które zostały zamieszczone w sekcji Dossier, na temat „América Latina: política y religión”.
W czwartym tomie "Anuario Latinoamericano" tematykę artykułów zdominował problem „Violencia en México y Centroamérica”. Redaktorami naukowymi Dossier w tym tomie są specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i sił zbrojnych w Ameryce Łacińskiej, Pablo Marcos Moloeznik z Universidad de Guadalajara, w Meksyku i Paweł Trefler z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
Wydanie piątego tomu "Anuario Latinoamericano" zostało zainspirowane prowadzoną aktualnie w międzynarodowym środowisku politologicznym debatą na temat stanu rozwoju dyscypliny nauk politycznych. Przygotowane pod redakcją naukową Pablo Bulcourfa, Katarzyny Krzywickiej i Paulo Ravecca Dossier zatytułowane „América Latina: desarrollo y balance de la ciencia política” zawiera rezultaty badań naukowców, którzy zajmują się analizą historii i rozwoju dyscypliny nauk politycznych. Temat jest nie tylko aktualny, ale także ważny dla środowiska politologicznego w Ameryce Łacińskiej i Europie. Świadczą o tym organizowane seminaria, sympozja i konferencje oraz monografie naukowe na ten temat opublikowane przez politologów: Víctor Alarcón Olguín (red.), 2011; Fernando Barrientos del Monte, 2014; Leonardo Avritzer, María do Socorro Braga, Carlos S. Milani (red.), 2016; Flavia Freidenberg (red.), 2017. Artykuły zawarte w Dossier piątego tomu Anuario Latinoamericano wpisują się w aktualną debatę, bez wątpienia wzbogacając ją i uzupełniając.
Szósty tom Anuario Latinoamericano, pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej (UMCS) i Karola Derwicha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazał się w 2018 roku. Dossier zatytułowane „América Latina y el Caribe: fronteras y zonas fronterizas” zostało poświęcone aktualnemu tematowi istoty, dynamiki i zagrożeń granic i obszarów przygranicznych w Ameryce Łacińskiej. 
Wydanie siódmego tomu zostało zainspirowane debatą naukową, która odbyła się podczas III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat “Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku/América Latina – la región de relaciones internacionales en el siglo XXI”, zorganizowanej przez prof. Katarzynę Krzywicką na Wydziale Politologii UMCS, w dniach 25-26 października 2018 roku. Tom zatytułowany "América Latina: continuidad y cambio en el escenario regional" zawiera artykuły, których autorzy badają procesy zmian zachodzących w regionie Ameryki Łacińskiej, analizując je w dwóch perspektywach badawczych. Po pierwsze, odnoszą się do głównych regionalnych trendów politycznych, ekonomicznych, społecznych, a także kulturowych. Po drugie, odwołują się do systemowej analizy państwa, dokonując refleksji na temat uwarunkowań, wyzwań i zagrożeń stabilności ekonomicznej i politycznej państw regionu; specyfiki przywództwa politycznego; specyfiki przekształceń systemów politycznych. Analizowane problemy polityczne oraz społeczno-gospodarcze traktują jako elementy szeroko rozumianego obszaru bezpieczeństwa państw w regionie Ameryki Łacińskiej. 
Ósmy tom na temat „Płeć i polityka w Ameryce Łacińskiej” został wydany w 2019 roku pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej i Marii Eleny Martin. Wybór tematu nie był przypadkowy, wpisuje się dobrze w debatę na temat równego udziału i reprezentacji politycznej kobiet we władzach publicznych. Debatę obecną nie tylko w państwach Ameryki Łacińskiej, ale także w innych regionach świata. Ameryka Łacińska osiągnęła, z jednej strony ważne postępy w walce o poprawę sytuacji kobiet i zlikwidowanie różnic między płciami w dziedzinach, takich jak edukacja, zdrowie, uczestnictwo w życiu politycznym i gospodarczym, lecz z drugiej strony, nadal istnieją nierówności między mężczyznami i kobietami w prawie wszystkich obszarach, a przemoc ze względu na płeć nadal stanowi problem we wszystkich krajach regionu.

Zapraszamy do publikowania reultatów badań naukowych na łamach "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales". Zainteresowani współpracą z periodykiem znajdą szczegółowe zalecenia na temat zasad przygotowania artykułu do publikacjInformacji dla Autorów na stronie WWW "Anuario Latinoamericano". 

Redaktor naczelna
Katarzyna Krzywicka