Centrum Dokumentacji Europejskiej

Głównym powodem dla którego podjęto starania na rzecz utworzenia Centrum Dokumentacji Europejskiej w Lublinie, było zapotrzebowanie zarówno ze strony studentów jak i pracowników akademickich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na materiały unijne. Niemałe znaczenie odgrywał fakt, iż prawo dostępu do dokumentacji europejskiej zgromadzonej w Centrum miał mieć charakter powszechny.

Inicjatorem ustanowienia takiej placówki w Lublinie był prof. Z. J. Pietraś z Wydziału Politologii UMCS. Jego wysiłki zaowocowały podjęciem przez Senat UMCS uchwały w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS.

Centrum funkcjonuje na podstawie umowy zawartej w dniu 6 lipca 2000 r. pomiędzy UMCS a Komisją Europejską. Posiada status pełnego Centrum Dokumentacji Europejskiej - CDE (European Documentation Centre - EDC), co zapewnia mu prawo do bezpłatnego i systematycznego otrzymywania publikacji wydawanych przez instytucje Wspólnot Europejskich. Wydawaniem i rozpowszechnianiem tych materiałów zajmuje się Biuro Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich EUR-OP, z siedzibą w Luksemburgu

Oprócz materiałów drukowanych nadsyłane są także materiały elektroniczne, tj. europejskie bazy danych w wersji CD-ROM. Należy podkreślić, że najcenniejszą wartością dla CDE UMCS jest pełny dostęp do unijnej bazy CELEX.

Dnia 15 lutego 2001 roku przy Wydziale Politologii rozpoczęło więc swoją działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS jako ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna, której głównym celem jest gromadzenie dokumentów dostarczanych regularnie przez Unię Europejską. Dysponuje najbogatszym w regionie zbiorem publikacji dotyczących Unii Europejskiej.

Jest to jedyna tego typu jednostka w województwie lubelskim z powszechnym dostępem zarówno dla studenta jak i rolnika czy urzędnika. Funkcjonowanie takich placówek unijnych i dostęp do zasobów zgromadzonych w CDE UMCS w znaczny sposób pozwala zrozumieć proces wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pozwala szybko, bez konieczności wyjazdów za granicę, dotrzeć niemalże do każdego dokumentu UE.

Centrum jest jednostką naukowo-badawczą, pełniącą przede wszystkim funkcję informacyjną. Gromadzenie zaś, opracowywanie jak i rozpowszechnianie dokumentów unijnych wskazuje na to iż, pełni ono funkcję także biblioteki unijnej. Oferuje użytkownikom pomoc w poszukiwaniu informacji w zakresie UE.

Do podstawowych zadań CDE UMCS należy:
    * rozpowszechnianie informacji o UE;
    * prowadzenie badań, szkoleń specjalistycznych w zakresie korzystania z materiałów zgromadzonych w CDE UMCS;
    * organizowanie seminariów i konferencji;
    * gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów drukowanych;
    * udostępnianie bazy CELEX;
    * promowanie wydawnictw UMCS tematycznie związanych z UE.
    * organizowanie kwerend (zapytań przez e-mail)

Pracowicy Centrum:
    * Dr Katarzarzyna Stachurska-Szczesiak- kierownik CDE UMCS
    * Mgr Marzena Bukowska
    * Mgr Piotr Sękowski

Telefony:
(81) 5375891
fax (81) 532-07-08, 532-07-08

E-mail:
cde@hektor.umcs.lublin.pl

Adres:
Ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

Godziny otwarcia w roku akademickim:
Poniedziałek-Czwartek: 9.00 -16.00

CDE UMCS udostępnia swoje zbiory wyłącznie na miejscu w godzinach otwarcia. Istnieje możliwość zrobienia odbitek kserograficznych na miejscu.

Pewnym novum zarówno dla pracownika jak i użytkowników jest możliwość skorzystania z kwerend (zapytań do CDE UMCS przez e-mail)

Zapytania przez Interenet mogą przybrać dwojaką formę:
   1. jeżeli użytkownik posiada dane bibliograficzne poszukiwanego dokumentu, i chce otrzymać pełny tekst tego dokumentu, wtedy na podstawie otrzymanych danych pracownik CDE może wyszukać tekst wysyłając go bezpośrednio e-mailem do adresata.
   2. Jeżeli użytkownik nie zna żadnych danych określających statut bądź lokalizację dokumentu, a chce się zorientować tylko czy istnieją dokumenty, publikacje na interesujący go temat, wtedy pracownik może stwierdzić na podstawie dostępnych materiałów jak szeroko jest opisywany poszukiwany zakres tematyczny. Pracownik tym samym może zaznaczyć konieczność przybycia użytkownika do placówki w celu przeszukania wszystkich materiałów.

Odpowiedzi na zapytania udziela raz w tygodniu (czwartek) pracownik Centrum.

Kwerendy są realizowane z myślą o użytkownikach mieszkających poza Lublinem.