Legia Akademicka Oddział Terenowy UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. Stanisława Michałowskiego, podpisał porozumienie o współpracy z Legią Akademicką, reprezentowaną przez Prezesa, Karola Wojtaszka.

fot. Bartosz Proll

Działalność LA można określić trzema kategoriami aktywności:

  • działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
  • edukacja obronna społeczeństwa, 
  • promowanie postaw patriotyczno-obywatelskich.

LA nie stara się swoimi działaniami zastąpić służb mundurowych, Sił Zbrojnych RP – przeciwnie, efektem pracy Legii Akademickiej jest zapewnienie wsparcia dla ich działań poprzez przygotowywanie fizyczne i psychiczne osób wyposażonych w konkretną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w pracy zespołowej, w strukturach zhierarchizowanych, w warunkach podległości służbowej. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami apolityczności i transparentności.

Podpisane porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie zwiększania kompetencji studentów Uniwersytetu dot. statutowych działań Legii, w szczególności poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach proobronnych. LA zobowiązała się także powołać przy Uniwersytecie swój Odział Terenowy, który stanie się podstawą do realizacji ustaleń zawartych w umowie, w tym działań szkoleniowo-wychowawczych. Wydziałem koordynującym współpracę między Legią Akademicką a Uniwersytetem będzie Wydział Politologii UMCS.

Jak zauważył podczas spotkania Dziekan Wydziału Politologii, prof. Grzegorz Janusz: „Fakt nawiązania współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Legią Akademicką przyjmujemy z ogromną satysfakcją, zwłaszcza, że to Wydział Politologii jest jednostką, z którą wiąże swe funkcjonowanie Legia Akademicka na naszym Uniwersytecie. Głównym obszarem działalności LA są szkolenia organizowane w jednostkach Wojska Polskiego i prowadzone przez wojskowych instruktorów. Aktywne zaangażowanie się w działalność Legii Akademickiej umożliwi zatem naszym studentom, zwłaszcza na kierunku bezpieczeństwo narodowe, pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z obronnością, takich jak: taktyka, ratownictwo pola walki, łączność, strzelectwo”.

Podczas spotkania prof. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą podkreślał, że: „Funkcjonowanie Legii Akademickiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanie się szansą na wzmocnienie praktycznego wymiaru kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, który realizujemy na Wydziale Politologii. Studenci będą mieli doskonałą okazję do tego, aby pod okiem fachowców zgłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne z takich obszarów jak, m.in.: podstawy strzelectwa sportowego, systemy łączności czy udzielanie pomocy medycznej w warunkach bojowych”.

„W imieniu Legii Akademickiej chciałbym wyrazić radość i satysfakcję z powodu zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję Jego Magnificencji profesorowi dr hab. Stanisławowi Michałowskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, za otwartość i obdarzenie nas kredytem zaufania, a także wszystkim innym pracownikom UMCS, dzięki którym zawarcie porozumienia stało się możliwe. Jestem przekonany, że inicjatywy podejmowane przy wsparciu jednego z największych uniwersytetów w Polsce pozwolą na dalszy rozwój, zwiększanie możliwości szkoleniowych i rozbudowę zaplecza logistycznego naszego stowarzyszenia. Jest to dla nas szczególnie istotne w czasie, gdy zapadają kluczowe decyzje związane z odbudową systemu Obrony Terytorialnej w Polsce i włączeniem w jego struktury organizacji proobronnych, takich jak nasza. Wielu członków Stowarzyszenia to absolwenci lub studenci Uniwersytetu, chcemy więc pokazać młodszym kolegom – żakom, że warto aktywnie i wszechstronnie wykorzystać ten okres w ich życiu. Naszą ofertę szkoleniową kierujemy szczególnie do studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem państwa, którzy będą mogli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy” – mówił dzisiaj Karol Wojtaszek, Prezes Legii Akademickiej.

W spotkaniu uczestniczyli także:

ze strony Legii Akademickiej:

  • sierż. LA mgr Damian Duda
  • st. kpr. LA Przemysław Fronc
  • kpr. LA Piotr Woźniak

ze strony UMCS:

  • prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii
  • prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
  • dr Ewelina Panas, Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studenckich

Rekrutacja

Pragniemy także poinformować, że obecnie trwa rekrutacja do współpracującej już z naszym Uniwersytetem Legii Akademickiej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką obronności, przede wszystkim studentów bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kontakt

instruktorlegia@gmail.com
www.legiaakademicka.pl