Punkty ECTS i sylabusy

System Boloński (ECTS)

Europejski System Transferu Punktów (ECTS, od ang. nazwy European Credit Transfer System) to system ułatwiający dostęp do informacji o programach studiów w uczelniach zagranicznych oraz usprawniający wymianę studentów między uczelniami. Każda uczelnia, która bierze udział w wymianie studentów przygotowuje informator o studiach, zawierający m.in. plan studiów oraz opisy poszczególnych przedmiotów wraz z przypisanymi im punktami.

Pobierz informator ECTS na temat studiów na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS [PDF, 613kb]

Informacje o tzw. punktach ECTS są dostępne również bezpośrednio w sylabusach przedmiotów.

Sylabusy przedmiotów:

Koordynator Wydziału ds. Procesu Bolońskiego i ECTS

dr Anna Moraczewska
Wydział Politologii
Pl. Litewski 3, Lublin
pok. 116
tel. 81 537 60 28
e-mail: anna.moraczewska@wp.pl

Szczegółowe informacje na temat Systemu Bolońskiego