Seminarium doktoranckie

 

WYKAZ OPIEKUNÓW NAUKOWYCH NA STUDIA DOKTORANCKICH
Imię i nazwisko prowadzącego seminarium Tematyka seminarium
prof. dr hab. Walenty Baluk Zmiany systemowe w państwach Europy Wschodniej
dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza • Komunikowanie lokalne
• Media lokalne w Polsce
• Media w Norwegii
• ICT a budowanie lokalnej sfery publicznej
• Media a globalizacja
• Media a polityka
dr hab. Piotr Celiński • Cyfrowe technologie komunikacyjne w życiu społecznym i kulturze
• Nowe media oraz sieci
• Media społecznościowe
• Sztuka mediów
• Kompetencje medialne
prof. dr hab. Chałupczak Henryk Stosunki bi- i multilateralne; procesy transformacji, integracji i globalizacji; migracje ludności; mniejszości narodowe i etniczne; diaspory, Polonia; dyplomacja; organizacje międzynarodowe; polityka etniczna; polityka migracyjna; polityka bezpieczeństwa.
dr hab. Hanna Dumała Stosunki międzynarodowe, w tym zwłaszcza: regionalizm międzynarodowy, współpraca terytorialna, międzynarodowe stosunki gospodarcze
prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska  Systemy polityczne, transformacje współczesnych systemów politycznych
dr hab. Jerzy Garbiński, prof. nadzw.  -
prof. dr hab. Jan Holzer Geneza rosyjskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej 1982-2013; Systemy i reżimy polityczne w krajach Europy Wschodniej i Środkowej; Współczesne reżimy niedemokratyczne / hybrydowe; Teoria reżimów niedemokratycznych i hybrydowych; Teoria demokratyzacji
prof. dr hab. Jan Hudzik • Filozoficzne teorie mediów – dawne i współczesne: klasyczna filozofia mowy i pisma (od Platona do Heideggera), teoria krytyczna i poststrukturalizm, współczesna niemiecka „Medienphilosophie”, media w fikcjach filozoficznych (m.in. McLuhan, Flusser, Baudrillard); filozofia fotografii, filmu, cyberkultury
• Media vs. sztuka popularna i sztuki wizualne, nowoczesność i ponowoczesność
• Historiozoficzne, epistemologiczne, estetyczne i antropologiczne interpretacje mediów we współczesnej humanistyce
prof. dr hab. Iwona Hofman • Publicystyka i myśl polityczna polskiej emigracji po 1945 roku, w tym dorobek Jerzego Giedroycia i „Kultury”
• Problemy współczesnego dziennikarstwa
• związki mediów i polityki
• Teoria gatunków dziennikarskich
• Marketing polityczny
prof. dr hab. Grzegorz Janusz Stosunki międzynarodowe, prawo wspólnotowe i integracja europejska, prawa człowieka, mniejszości narodowe 
dr hab. Danuta Kępa-Figura • Komunikacja medialna
• Język mediów
• Pragmatyka komunikacji medialnej
• Intencjonalność przekazów medialnych
• Narracje w mediach
• Medialny obraz świata – obrazy świata w mediach
• Lingwistyczne studium wybranego przypadku medialnego
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Południowej i Północnej (integracja, nowy regionalizm). Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (tranformacje systemowe, demokracja bezpośrednia, społeczeństwo obywatelskie). Bezpieczeństwo, siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne, bezpieczństwo surowcowo-energetyczne, bezpieczeństwo ludzkie. Stosunki wyznaniowe we współczesnym świecie.
dr hab. Krystyna Leszczyńska • Elity władzy
• Marketing polityczny
• Partycypacja kobiet w życiu publicznym
• Społeczeństwo obywatelskie: instytucje, metody wpływania na decyzje władz
• Transformacja społeczno-polityczna w Polsce po 1989 roku
prof. dr hab. Czesław Maj Teoria polityki, stosunki międzynarodowe, socjologia stosunków międzynarodowych, historia dyplomacji, organizacje międzynarodowe.
prof. dr hab. Ewa Maj • Dziennikarstwo i dziennikarze.
• Historia i współczesność mediów.
• Komunikowanie polityczne.
• Konwergencja mediów.
• Prasoznawstwo.
• Publicystyka polityczna.
• Teoria i praktyka badania mediów.
• Wartości polityczne w mediach.
• Wolność mediów i jej uwarunkowania
prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko Religia i polityka; myśl społeczna i ruchy polityczne; demokracja bezpośrednia i elektroniczna; marketing polityczny
prof. dr hab. Włodzimierz Mich • Publicystyka polityczna
• Historia mediów
• Teoria mediów
prof. dr hab. Stanisław Michałowski Historia najnowsza, polska myśl polityczna, samorząd i polityka lokalna
dr hab. Ewa Nowak • Komunikacja polityczna
• Teoria i praktyka mediatyzacji polityki, biznesu i technik marketingowych
• Media informacyjne w Polsce i na świecie; efekty mediów
• Opinia publiczna
• Teoria i praktyka ustanawiania agendy medialnej, publicznej i politycznej (agenda-setting)
• Marketing polityczny – kampanie i zachowania wyborcze, kreowanie wizerunku
• Skandale polityczne (scandalogy)
• Procesy migracyjne, Polacy w Austrii
prof. dr hab. Waldemar Paruch Poglądy polityczne, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, teorie polityczne, systemy bezpieczeństwa, dzieje Europy Środkowej. 
dr hab. Magdalena Piechota • Analiza dyskursu medialnego
• Genologia medialna
• Styl wypowiedzi w mediach
• Polski reportaż literacki
• Ludyczność w mediach
• Edutainment
prof. dr hab. Marek Pietraś Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych i globalnego ładu międzynarodowego, problemów ekologicznych, procesów globalizacji, stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
dr hab. Jan Pleszczyński • Filozofia mediów (epistemologia, ontologia, aksjologia)
• Praktyki współczesnego dziennikarstwa
• Etyka dziennikarska, dziennikarstwa, mediów i komunikacji
• Relacje media (masowe i nowe) – kultura – społeczeństwo
dr hab. Lidia Pokrzycka • Public relations,
• Marketingiem,
• mediami w krajach nordyckich i bałtyckich,
• Mediami lokalnymi (regionalnymi) w Polsce,
• Ekonomiką mediów.
dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw. Systemy polityczne, partie polityczne i systemy partyjne, systemy wyborcze, przywództwo polityczne, legitymizacja polityczna,  życie polityczne w Polsce i na świecie, transformacje polityczno-ustrojowe, bezpieczeństwo narodowe, historia najnowsza
dr hab. Grażyna Stachyra • Pragmatyka komunikacji radiowej
• Genologia radia
• Transformacje technologiczne (streaming, podcasting, platformy skonwergowane)
• Specyfika relacji nadawczo-odbiorczych
• Muzyka i dźwięk w radiu
dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw. Historia Polski, funkcjonowanie struktur i systemów politycznych, parlamentaryzm, myśl polityczna, polityka społeczno - gospodarcza
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik Publicystyka polityczna w latach 1863-1945, obrazy rzeczywistości w prasie polskiej lat 1863-1945
dr hab. Ireneusz Topolski Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych stosunków militarnych, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej.
prof. dr hab. Krystyna Trembicka Totalitaryzm, Polska Ludowa, transformacje ustrojowe, historia instytucji politycznych, historia najnowsza, polska myśl polityczna, publicystyka polityczna
dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw. Historia najnowsza, polska myśl polityczna, regionalistyka i biografistyka
prof. dr hab. Konrad Zieliński Historia najnowsza, mniejszości narodowe i etniczne, ruchy migracyjne, problematyka żydowska i izraelska
dr hab. Wojciech Ziętara

Historia doktryn politycznych; współczesne ruchy społeczne i polityczne; struktury ponadnarodowe i międzynarodowe organizacje ruchów politycznych; organizacje pozarządowe; think tanki w systemach politycznych.

dr hab. Agata Ziętek  

Stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem: międzynarodowych stosunków kulturalnych,  stosunków w regionie Azji i Pacyfiku, roli międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej, bezpieczeństwa międzynarodowego (bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa kulturowego).

dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk • Media współczesnej kultury
• Film w kulturze oraz analiza filmu
• Praktyka filmu dokumentalnego
• Kultura współczesna, a szczególnie kultura alternatywna i popularna
• Teoria i praktyka dziennikarska
• Prawo autorskie w mediach